dnes je 14. 12. (štvrtok), čas: 10:57, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov:

Poslanci

Obvod (čísla domov vrátane
nových domov v tomto obvode)

Anastázia Porembová  188-255
Mgr. Monika Pribulová  388-456
Martin Andraščík  256-315
Ing. Peter Angelovič  317-385
Jozef Beliš  564-580, 586 a 587
Mgr. Judita Kažová  457-540
Milan Gladiš  1-36, 542-562
Pavol Bača  109-186
MUDr. Andrea Urdová 38-106, 114Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

* starostu,
* zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
* štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
* ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.