dnes je 14. 12. (štvrtok), čas: 10:58, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Organizačná štruktúra

Orgánmi obce Kamenica sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Kamenica je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 • komisie obecného zastupiteľstva a to:
  • Komisia na ochranu verejného poriadku
  • Stavebná komisia.
  • Komisia pre kultúru a šport
  • Komisia na ochranu verejného záujmu
 • obecný úrad v Kamenici
 • dobrovoľný hasičský zbor v Kamenici

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce PhDr. Alena Benian Džačovská, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.