Územie sa rozprestiera v geomorfologickom celku Čergov, ktorý predstavuje samostatnú jednotku v oblasti Východných Beskýd, v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty a provincii Západné Karpaty v Alpsko- Himalájskej sústave.

Vystupuje tu ako najmasívnejší horský celok s celkovou rozlohou 275,5 km2. Na severe susedí s Ľubovnianskou vrchovinou, na severovýchode a východe s Ondavskou vrchovinou a na juhu a západe so Spišsko-šarišským medzihorím. Čergov je flyšovým pohorím vnútorného flyša, tiahne sa v smere SZ – JV v dĺžke cca 30 km a šírke cca 17 km a jednotlivými vrcholmi dosahuje výšku nad 1000 m n. m., ktoré sú budované hrubolavicovitými pieskovcami s vložkami ílovitých bridlíc.

Pre Čergov je z hľadiska geomorfologickej stavby typické, že sa v ňom vyníma z plošín, vplyvom retrográdnej erózie vyzdvihnutý kľukatý centrálny chrbát. Hlavný hrebeň spolu s bočnými rázsochami sú odlesnené, nachádzajú sa na nich poľany – horské pasienky.

Začína na severozápade vrchom Dlhá (1006 m) a vedie cez Malý Minčol (1054 m) na najvyšší vrch pohoria – Minčol (1157 m). Odtiaľ chrbát klesá do sedla Ždiare (972 m), vedie sedlom Uhlisko a vrch Dvoriská (1057 m) až do najhlbšie položeného sedla hlavného chrbta – sedla Priehyby (822 m). V tomto mieste chrbát eróziou znížili zdrojnice Ľutinky a Tople. Východná časť hlavného chrbta ďalej pokračuje cez vrch Hrašovík (1009 m), lúkami Pastierčaky na vrch Solisko a odtiaľ cez sedlo Lysina, vrch Veľká Javorina (1099 m) až na najvýchodnejší vrch hlavného chrbta – vrch Čergov (1050 m).

Z chrbta na všetky strany pohoria vybiehajú početné cca 900 m n.m. vysoké rázsochy (Ostrý kameň 1001 m – Lysá 1068 m – Trepeš 912 m, Pálenica 996 m – Jaseňov 914 m – Čekošov 842 m, Bukový vrch 1019 m – Žobrák 920 m a i.), navzájom oddelené úzkymi dolinami potokov, ktoré sa spätnou eróziou dostali hlboko do pohoria. Súbežne s hlavným chrbtom sa tiahne po jeho severnej strane podružný nižší chrbát pohoria. Juhozápadné okraje pohoria Čergov buduje bradlové pásmo, ktoré je tvorené zoskupením viacerých skaliek – bradiel a bradielok.
Územie je vysoko lesnaté (80 % zalesnenie), majoritné skupiny bučín tvoria stredné polohy a vrcholové časti okrem hrebeňových lúk.


Geomorfologické členenie

Provincia Západné Karpaty
Subprovincia Vonkajšie Západné Karpaty
Oblasť Východné Beskydy
Celok Čergov

Zdroj: upravené podľa Atlasu krajiny SR, 2006

Zdoje:

Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia. 2002, 344 s.
Ďurček, J. Čergov. Branisko. 1. vyd. Bratislava: Šport. 1991, 221 s.
Miklós, L., Izakovičová, Z. a i. Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska. 1. vyd. Bratislava: ÚKE SAV, 2006. 124 s. + 6 máp. ISBN 80-969272-4-8