Povrchové vody

Územie Slovenskej republiky patrí hydrologicky k dvom úmoriam. Prevažnú časť odvodňuje Dunaj so svojimi prítokmi, vtekajúci do Čierneho mora, menšiu časť – 1 593 km2, to je asi 4 % plochy Slovenska, odvodňuje Dunajec s Popradom, ústiaci do Visly a neskôr do Baltského mora. Rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom je časťou hlavného európskeho rozvodia (Plesník, 1979). Hlavné európske rozvodie preteká aj katastrom obce Kamenica.

Na území vznikajú toky Lipianského potoka, Kalinovského potoka a Lúčanky, ktoré sa spájajú a tvoria ľavostranné rameno rieky Torysy.

Mesačný prietok Lipianskeho potoka mal v jednotlivých rokoch svojrázny charakter, ktorý závisel od snehovej pokrývky, ktorá sa na jar topila a ovplyvňovala hladinu a prietok potoka (hydrologický rok). Hodnota prietoku sa každoročne zvyšuje v období výdatnejších dažďov, ktoré tu zaznamenávame zvyčajne po „medardovej kvapke“. V jesennom období je hodnota prietoku zvyčajne ustálená, obvykle je suchá bez väčšieho zaznamenaného množstva zrážok, ktoré neovplyvňujú hodnotu Lipianskeho potoka.

Podpovrchové vody

Na území obce Kamenica sa nachádzajú dva pramene. Prvý je lokalizovaný pod Zadným Skaliskom na okraji Bradlového pásma. Tento prameň zároveň slúži ako zdroj pitnej vody. Druhú prameň sa nachádza blízko katastrálnej hranice s obcou Lúčka. Jeho názov sa ľudovo nazýva Pri mlynárke.