Podľa Končekovho indexu (1984) Kamenica patrí do mierne teplej oblasti a od 700 m. n. m do oblasti chladnej.

Mierne teplú oblasť charakterizujeme v priemere viac ako 50 letných dní do roka s priemernou teplotou v januári  – 3 °C a v júli 18 – 20 °C.

Podľa klimatických oblastí možno zaradiť väčšiu časť Čergova nad 700 m n. m. (67,7% územia) do chladnejšej oblasti, a to jej mierne chladného okrsku s priemernou ročnou teplotou vzduchu okolo 4 °C, v januári od – 4°C do – 7°C a v júli, kedy ja zároveň aj najviac slnečného svitu od 12 do 16 °C. V oblasti prevláda oceánska klíma s kontinentálnymi prvkami: prejavuje sa neskorým nástupom jari so zvýšenými teplotami v jeseni v porovnaní s jarou. Centrálna časť Čergova (vo výškach nad 700 m n. m.) patriaca do chladnej oblasti, má ročný úhrn zrážok okolo 800 mm. Okrajové časti pohoria, ktoré zasahujú do mierne teplej klimatickej oblasti, majú 650 – 750 mm zrážok ročne.

Zrážkové pomery ovplyvňuje popri nadmorskej výške aj morfológia územia. Pri prevládajúcich západných vetroch majú časti Čergova aj nad 800 mm zrážok.

Výpar z povrchu pôdy sa tam pohybuje od 450 do 500 mm, čo je relatívne vysoká hodnota.

Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou vo vrcholových častiach pohoria je 80 – 120, priemerné maximum snehovej pokrývky je 40 – 60 cm.

Najteplejšie mesiace v Kamenici sú jún, júl a august, najchladnejšie mesiace december, január a február. Výnimočne sa vyskytujú aj dlhodobo chladné mesiace, ktorých teploty sú ovplyvňované prenikaním chladnejšieho vzduchu zo severu.