Pôdne typy a subtypy

Územie obce Kamenica patrí do flyšového pásma. Pretože na flyšové horniny je viazaná genéza hnedých pôd – kambizemí, tento pôdny typ v pôdnom pokryve prevláda. Pôdny typ je heterogénny, ktorý spôsobuje, že sa na území obce Kamenica nachádzajú dva subtypy: kambizem typická a pseudoglejová.

Kambizem patrí do skupiny pôd hnedých, pre ktorú je charakteristický proces hnednutia (alterácie), oxidického zvetrávania, s dominantným kambickým B- horizontom.

Kambizem pseudoglejová (KMg) – stredne hlboká až hlboká sa nachádza na svahoch do 12o. Je rozšírená najmä v južnej a severozápadnej časti územia, a taktiež sa vyskytuje nad severnou hranicou intravilánu. Obsah prachových častíc (z kambizemí najvyšší – 60 %) a hrubého prachu (36 % v povrchovom horizonte), ich spolu s výrazne zníženou priepustnosťou zaraďuje k najviac erodovaným pôdam tohto územia. Pôdny subtyp sa viaže na zosuvy, nenarušené hliny a sutiny, ílovce a ílolistovce.

Kambizem typická (KMm) – stredne hlboká až hlboká na svahoch do 12o tvorí taktiež prevažnú časť územia. Značnú časť zaberá v centrálnej časti územia a v menšom množstve sa vyskytuje v južnej časti blízko hranice riešeného územia. Obsah celkového prachu je 53,5 %, hrubého prachu 29,8 %, to znamená, že sú tiež veľmi ľahko erodovateľné. Obsah humusu je vyšší, priemerne 2,6 %, čo je podmienené najmä vyšším zastúpením trávnych porastov na týchto pôdach, viaže sa šambronské vrstvy- drobnorytmický flyš alebo ílovce, pieskovcoch a pieskovitých vápencoch.

Fluvizem typická (FMm) – jej výskyt je viazaný na nivy vodných tokov. Na území obce Kamenica sa nachádza v juhozápadnej časti ľavého prítoku vodného toku Kamenický potok. Je to pôda prevažne stredne ťažká s dobrými fyzikálnymi vlastnosťami a relatívne vysokým obsahom humusu (2,8 %), so slabo kyslou až neutrálnou pôdnou reakciou 6,7 pH, s vysoko nasýteným sorpčným komplexom a vysokým obsahom prijateľných živín. Charakteristické pre nivy v tejto oblasti je ich úzka výmera a stredne silná až silná skeletovitosť.

Na území obce Kamenica sa miestami nachádzajú aj nerozlíšené pôdy – pôdy na zrazoch nad 25°. Vyskytujú sa pozdĺž južnej a západnej hranici územia, lemujú aj severnú hranicu intravilánu a taktiež vo východnej časti skúmaného územia zväčša na ílovcoch a pieskovcoch.

V malom množstve sa nachádza aj rendzina typická (RAm). Tento pôdny subtyp s AC-profilom má vysoký obsah uhličitanov a viaže na kryonidové vápence. Patrí k intrazonálnym terestickým pôdam. Hromadí sa v nej zväčša kvalitný humus.

Ranker a litozem (RN,LI) sa na skúmanom území nachádzajú minimálne na kryonidných vápencoch. Litozem (LI) – je málo vyvinutá plytká pôda, s ochtickým Ao – horizontom. Je bez porastu a nachádza sa zväčša vo vyšších nadmorských výškach. Ranker (RN)- nachádza sa na príkrych svahoch s A a C horizontom. Hromadí sa v nej humus a uskutočňuje sa v nej slabšia sialitizácia s hnednutím.

Pôdne druhy

Pôdne druhy podľa podielu jemnozeme sú hodnotené podľa Novákovej klasifikačnej stupnice, ktorá bola zostavená podľa percentuálneho obsahu jemnozeme (veľkosť častíc < 2mm) a rozdelená do siedmych tried.

Z týchto siedmych tried sú zastúpené v katastri obce Kamenica štyri triedy:
Hlinité pôdy, ktoré zaberajú pomerne celú južnú časť katastrálneho územia. Na území obce sú viazané predovšetkým na nenarušené hliny a sutiny a na ílovce a ílolistovce. V severnej časti sú slabo skeletnaté, pričom pri hranici intravilánu sú stredne až silno skeletnaté.

Hneď po hlinitých pôdach sa na druhom mieste veľkosti výskytu nachádzajú ílovito – hlinité pôdy, ktoré sa viažu na zosuvy, ílovce a ílolistovce a pieskovce a sú stredne až silno skeletnaté, ale aj pôdy, ktoré sa nachádzajú na zrázoch nad 25°, ktoré nemajú určenú skeletnatosť.

V značnej miere sa vyskytujú aj ílovitohlinité pôdy, ktoré sa viažu na pročsko-jarmutské súvrstvie-jarmočský flyš a taktiež na pieskovce a pieskovcové vápence. Sú to pôdy stredne až silno skeletnaté.

Malé percento pôd zaberajú piesočnaté a hlinitopiesočnaté. Na území obce Kamenica sa viažu na zosuvy a kryonidové vápence. Sú to pôdy stredne až silno skeletnaté.Zdroj:

Bielek, P. – Šurina, B. 2000. Malý atlas pôd Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000.
Činčura, J. 1985. Encyklopédia Zeme. 2. vyd. Bratislava: Obzor, 1985. 481 s.
Šály a i., 2000. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. 1.vyd., Banská Bystrica. 2000.