dnes je 20. 01. (sobota), čas: 04:11, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Úradné dokumenty

Obec Kamenica zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
20.10.2014 Návrh na zrušenie trvalého pobytu Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [46.75K]
08.08.2014 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [174.94K]
08.05.2016 Záverečný účet za rok 2015 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [494.59K]
28.11.2016 Návrh rozpočtu výdavky obec 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [190.32K]
21.07.2015 Záverečný účet obce za rok 2014 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [331.36K]
28.11.2016 Návrh rozpočtu obce Kamenica + ŽS s MŠ Kamenica na roky 2017-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216.62K]
28.11.2016 Návrh rozpočtu obce príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [83.76K]
28.11.2016 ZŠ s MŠ Kamenica-podr.návrh rozp.2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [766.82K]
30.11.2015 Návrh rozpočtu-výdavky ZŠ s MŠ Kamenica 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.29M]
30.11.2015 Návrh rozpočtu - Výdavky obec Kamenica 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [169.71K]
27.02.2014 Smernica o používaní spoločenských priestorov budovy Obecného úradu v obci Kamenica Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [446.84K]
27.02.2013 Sadzobník správnych poplatkov Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [350.15K]
12.03.2012 Voľby do NR SR 2012 - Výsledky hlasovania v našej obci Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [67.50K]
18.07.2011 Oznam o kolaudácii vodovodu Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [35.86K]
18.07.2011 Technické podmienky umiestnenia vodomernej šachty Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [108.25K]
16.12.2013 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [319.47K]
07.01.2015 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [371.60K]
16.12.2013 VZN č. 2/2014 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencíí na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [270.60K]
07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228.93K]
07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228.93K]
28.10.2016 Rekapitulácia rozpočtu obec + ZŠ s MŠ na roky 2017-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216.62K]
30.11.2015 Rekapitulácia rozpočtu obec + ZŠ s MŠ na roky 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216.74K]
16.07.2015 VZN č. 3 2014 obce Kamenica o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby VZN stiahnuť Nahlad náhľad [331.17K]
16.07.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [423.13K]
12.05.2012 VZN č. 32012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [524.17K]
01.03.2013 VZN č. 2/2013 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Kamenici VZN stiahnuť Nahlad náhľad [39.27K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230.20K]
01.12.2015 VZN o dani z nehnuteľnosti 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230.20K]
16.12.2015 VZN obce Kamenica č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [226.41K]
15.12.2016 VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409.48K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 7/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272.79K]
16.12.2015 VZN č. 7/2015 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272.79K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450.61K]
16.12.2015 VZN o odpadoch 6 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450.61K]
16.12.2015 VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [448.67K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214.43K]
16.12.2015 VZN obce Kamenica č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214.43K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 8/2015 o výške príspevku na žiaka za pobyt v ŠKD pri ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313.39K]
16.12.2015 VZN č. 8/2015 o výške príspevku žiaka za pobyt v Školskom klube detí prí Základnej škole s materskou školou Kamenica 645 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313.39K]
25.03.2013 VZN č. 4/2013 Požiarny poriadok VZN stiahnuť Nahlad náhľad [205.27K]
25.03.2013 VZN č. 5/2013 o udržiavaní čistoty a o správe a údžbe verejnej zelene a poriadku na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [146.81K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379.74K]
16.12.2015 VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379.74K]
15.12.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [374.76K]
11.07.2017 Záverečný účet obce za rok 2016 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [584.49K]
14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2018 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [410.21K]
14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komptencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [375.53K]
14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [289.81K]
14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb VZN stiahnuť Nahlad náhľad [233.53K]
14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [449.75K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
17.12.2014 Uznesenia č. 1-10 zo dňa 10. 12. 2014 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [433.95K]
14.03.2013 Uznesenia č. 1-22 zo dňa 28. 2. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [214.18K]
17.03.2014 Uznesenia č. 1-22 zo dňa 12. 3. 2014 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [519.12K]
12.03.2015 Uznesenia č. 11-29 zo dňa 5. 3. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [770.81K]
25.05.2016 Uznesenia č. 115-125 zo dňa 17. 5. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [449.47K]
11.08.2016 Uznesenia č. 126-132 zo dňa 3. 8. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [298.91K]
28.10.2016 Uznesenia č. 133-150 zo dňa 19. 10. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [695.69K]
05.06.2013 Uznesenia č. 23 - 29 zo dňa 14. 5. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [77.22K]
02.07.2013 Uznesenia č. 30 - 42 zo dňa 20. 6. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [144.97K]
09.06.2015 Uznesenia č. 30 - 46 zo dňa 20. 5. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [927.23K]
15.06.2015 Uznesenia č. 30-46 zo dňa 20. 5. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [951.73K]
15.06.2015 Uznesenia č. 30-46 zo dňa 20. 5. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [951.73K]
01.06.2015 Uznesenia č. 30 - 46 zo dňa 20. 5. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [906.52K]
01.06.2015 Uznesenia č. 30 - 46 zo dňa 20. 5. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [906.52K]
25.09.2013 Uznesenia č. 43 -54 zo dňa 11. 9. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [373.00K]
13.11.2014 Uznesenia č. 45-63 zo dňa 5.11.2014 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [531.98K]
22.07.2015 Uznesenia č. 47 - 57 zo dňa 15. 7. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [570.59K]
25.07.2012 Uznesenia č. 48-54 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [86.07K]
01.10.2012 Uznesenia č. 55 - 80 zo dňa 12. 9. 2012 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [492.00K]
20.12.2013 Uznesenia č. 56-73 zo dňa 14. 12. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [485.99K]
15.10.2015 Uznesenia č. 58-69 zo dňa 7.10.2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [523.04K]
21.12.2015 Uznesenia č. 70-93 zo dňa 15. 12. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [399.14K]
20.12.2012 Uznesenia č. 82 - 105 zo dňa 14. 12. 2012 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [241.61K]
03.02.2016 Uznesenia č. 94-95 zo dňa 28. 1. 2016 Uznesenia stiahnuť [15.25K]
17.03.2016 Uznesenia č. 96-114 zo dňa 9. 3. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [686.00K]
17.04.2012 uznesenia_101-128 Uznesenia stiahnuť [316.00K]
17.04.2012 uznesenia_49-61 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [57.48K]
21.12.2016 Uznesenia č. 151-167 zo dňa 14. 12. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [375.70K]
16.03.2017 Uznesenie č. 168-184 zo dňa 7. 3. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [370.41K]
10.05.2017 Uznesenia č. 185-197 zo dňa 27. 4. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [356.60K]
06.07.2017 Uznesenia č. 198-210 zo dňa 28. 6. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [347.70K]
22.09.2017 Uznesenia č. 211-224 zo dňa 13. 9. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [348.36K]
20.12.2017 Uznesenia č. 225-248 zo dňa 12. 12. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [414.31K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia