dnes je 22. 10. (nedeľa), čas: 02:52, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.02.2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 Rekonštrukcia sociálnych zariadení OcÚ Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [322.26K]
23.02.2017 ZMLUVA o poskytnutí služieb Audit účtovnej závierky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [744.51K]
16.01.2015 Rámcová zmluva 2/2015 "Hokejová plocha (kĺzisko) - Kamenica, okr. Sabinov" - konštrukcia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [302.49K]
20.01.2015 Dohoda č. 118/SB/2014/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [379.78K]
16.01.2015 Rámcova zmluva 1/2015 "Oddychová zóna - Kamenica" - spevnené plochy Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [301.79K]
05.02.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [113.68K]
06.02.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [509.34K]
12.02.2015 Dohoda č. 22/2015/§ 10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [457.21K]
26.02.2015 Zmluva o dielo č. 103 2015 Kamerový systém v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [660.81K]
30.03.2015 DOHODA č. 15/37/054/04 o poskytnutí finančného príspevku (podľa § 54) Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.48M]
04.05.2015 Zmluva o poskytovaní technickej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [209.67K]
06.05.2015 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 34/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.46K]
10.06.2015 DOHODA č. 56/SB/2015/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [421.65K]
16.06.2015 Zmluva o dielo č. 1/2015 "Zelené srdce Kamenice" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [662.65K]
03.08.2015 DOHODA č. 205/2015/§10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [501.83K]
03.08.2015 ZMLUVA č. 45/POD-ZD2-63/15 Zelené srdce Kamenice Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
18.08.2015 Kúpna zmluva 745/170/2015/IÚ "Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [931.23K]
23.09.2015 DOHODA č. 15/37/52A/86 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.28M]
23.09.2015 DODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [81.31K]
25.09.2015 Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Z. b.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade na výkonom auditu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [467.07K]
28.09.2015 ZMLUVA o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Z.b.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom audite Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [493.42K]
30.09.2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [412.44K]
14.10.2015 Nájomná zmluva - nájom NKP hrad Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [821.92K]
15.10.2015 Dohoda 15/ 37/ 52a/110 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.28M]
23.10.2015 ZMLUVA O SPRÁVE NKP - HRAD KAMENICA Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [352.36K]
02.11.2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [395.64K]
04.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [232.50K]
04.12.2015 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [629.57K]
08.12.2015 Kúpna zmluva - rozšírenie miestnej komunikácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [300.73K]
10.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [794.68K]
08.01.2016 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [100.90K]
27.01.2016 Zámenná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [8.34M]
24.02.2016 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [270.48K]
03.02.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [382.58K]
01.03.2016 DOHODA č. 16/37/054/41 - ŠnZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.45M]
14.03.2016 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 2/2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [10.08M]
14.03.2016 ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 číslo: MK-1201/2016/1.3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [43.20M]
30.03.2016 Zmluva číslo 1610816 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [303.09K]
06.04.2016 Dohoda č. 16/37/054/99 - ŠnZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
06.04.2016 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - LV 2944 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.42K]
18.04.2016 Dodatok č. 6 k ZoD č. 2 Z 07 na stavbe Kamenica - kanalizácia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [70.42K]
04.05.2016 Nájomná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [505.07K]
17.05.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.54/2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [335.50K]
25.05.2016 Zmluva č. 114755 08U01 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.43M]
30.05.2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 "Oddychová zóna pri prameni pod skalami" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [852.37K]
10.06.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy číslo VSN0707201506 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
10.06.2016 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa §16 zák. č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [272.87K]
14.06.2016 Zmluva o dielo č. 2/2016 "Výstavba chodníka v centre obce" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [533.41K]
17.06.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete "Dom seniorov v Kamenici" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
04.07.2016 Zmluva o dielo č. 4/2016 "Autobusová zastávka Vyšný koniec 1" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [529.31K]
06.07.2016 Zmluva o dielo č. 3/2016 "Asfaltovanie ciest v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [480.13K]
06.07.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [371.22K]
07.07.2016 Grantová zmluva č. 86/2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [142.73K]
27.07.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich § Obchodného zákonníka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [191.24K]
27.07.2016 DOHODA č. 16/37/010/71 uzatvorená podľa § 10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [316.50K]
03.08.2016 Zmluva o dielo - vypracovanie archívneho výskumu prameňov k hradu Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [187.30K]
05.08.2016 Zmluva č. 304/2016/ORHC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [433.33K]
08.08.2016 Zmluva č. 595/2016/ODDRC o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.19K]
12.09.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [369.49K]
22.09.2016 Zmluva č. 57/POD-ZD1-63/16 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.53M]
28.09.2016 Zmluva číslo VSN0707201506 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [303.67K]
11.10.2016 Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba 2016/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.01K]
18.10.2016 Hromadná licenčná zmluva VP/16/06915/001 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [828.14K]
18.10.2016 DODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [163.42K]
18.10.2016 DODATOK č. 7 k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe "Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [86.59K]
21.10.2016 Kúpna zmluva Nákladné motorové vozidlo MITSUBISHI Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [153.19K]
21.10.2016 Poistná zmluva - Poistenie vozidiel MOJE AUTO - Nákl. motor. vozidlo MITSUBISHI Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [832.59K]
25.10.2016 DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO číslo: 3/2016 zo dňa 06. 07. 2016 na stavbu "Asfaltovanie ciest v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [240.74K]
26.10.2016 Rámcová zmluva č. 5005/42/2016 o poskytnutí služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [765.71K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1119, LV č. 60 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [338.89K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1112, LV č. 1175 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.90K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1115/1, LV č. 1023 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [329.78K]
10.01.2011 Mandátna zmluva č.MZ 363 0 - 2010 - "Zberný dvor v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.14K]
02.02.2011 Zmluva o poskytovaní technickej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [445.17K]
14.02.2011 Zmluva o pripojení na internet Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [754.75K]
15.02.2011 Zmluva o pripojení telefónna linka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.14M]
16.02.2011 Zmluva č.161/2011-HÚ - Kataster Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [563.82K]
16.02.2011 Dohoda č.35/§50i/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [563.82K]
29.03.2011 Zmluva o dielo- opatrenia na ochranu pred povodňami Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [399.70K]
29.03.2011 Dohoda č.7/§52/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [858.33K]
31.03.2011 Dohoda č. 16/§50j/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [691.99K]
31.03.2011 Zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [528.75K]
31.03.2011 Zmluva o nájme pozemkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [450.29K]
27.04.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.0209 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [396.29K]
31.03.2011 Kúpna zmluva -Budova ZŠ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [470.85K]
28.04.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [349.18K]
02.05.2011 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.8.2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.83K]
03.05.2011 Zmluva o postúpení práv investora - Stavba Kamenica-kanalizácia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [872.07K]
20.05.2011 Zmluva o výkone správy majetku obce Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
23.05.2011 Kúpna zmluva -Spomaľovač rýchlosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [379.35K]
02.06.2011 Dodatok č.1 k dohode č. 16/§50j/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [610.09K]
21.06.2011 Zmluva o poskytnutí FP-Revitalizácia krajiny Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.38M]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1115/5, LV č. 3181 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [314.62K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1107, LV č. 691 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [306.84K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-E 63/3, LV č. 1437 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.66K]
08.11.2016 Kúpna zmluva (uzavretá podľa ustanovení §588 a násl. Občianskeho zákonníka) Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [209.82K]
08.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. 1115/3, LV č. 794 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [302.44K]
08.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. 1109, LV č. 5 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [294.13K]
23.11.2016 Kúpna zmluva - Júlia Buricová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [107.44K]
23.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 304/2016/ORHC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [92.98K]
24.11.2016 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [280.21K]
24.11.2016 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 19. 12. 2014 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [99.20K]
24.06.2011 Kúpna zmluva - Kúpa nehnuteľnosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [454.96K]
30.06.2011 Dodatok č.1/2011 k Zmluve č. OS-Ka 6/2009 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [34.56K]
30.06.2011 Dodatok č. 1/2010 k Zmluve č. OS -Ka 1/2009 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [34.11K]
07.07.2011 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [370.59K]
07.07.2011 Dohoda č.60/§ 50j/2011 ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [685.01K]
04.08.2011 Zmluva o dielo-Vybudovanie vodozádržných prvkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [716.32K]
05.08.2011 Zmluva o spolupráci č. 327221 o poskytovaní služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [414.63K]
16.08.2011 Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.8.2010 - Regenerácia a revitalizácie obce Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [85.64K]
17.08.2011 Zmluva o dielo - vypr.proj.žiadosti - "Zberný dvor v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.60M]
26.08.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.02/09 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [410.72K]
19.09.2011 Mandátna zmluva - Stavebný dozor - Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [537.74K]
23.09.2011 Zmluva č. 79669 08U01 o poskytnutí podpory z Env.fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [959.52K]
03.10.2011 Zmluva o dielo pre realizáciu stavby Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [74.22K]
03.10.2011 Zmluva o dielo pre realizáciu stavby Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [286.17K]
05.10.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.301210 zo dňa 30.12.2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [311.18K]
25.10.2011 Zmluva o poskytnutí služieb-Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [607.48K]
07.11.2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [415.73K]
15.11.2011 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.97M]
03.01.2012 Zmluva o poskytnutí služby -Peter Kandráč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [106.72K]
15.11.2011 Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č.245/2011 o poskytnutí fin.prostriedkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [752.54K]
27.02.2012 Dohoda č.1/§50j/2012 ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [956.65K]
30.03.2012 Dohoda č. 10/§50j/2012/ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [947.36K]
21.03.2012 Zmluva č.86288 08U01 o poskytnutí podpory z Env.fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [663.68K]
30.04.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č.238/125/2011/IÚ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.88K]
31.07.2012 Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [181.93K]
30.07.2012 Zmluva o združení FP a spolupráci Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [403.08K]
07.09.2012 Zmluva o dielo: "Kamenica - Námestie, SO 01 Spevnené plochy na námestí pred kostolom" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [746.72K]
10.09.2012 Dodatok č. 1 k dohode č. 10/§50j/2012 ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [211.99K]
12.09.2012 Zmluva o združenej dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [238.35K]
25.09.2012 Zmluva o dielo č. 3171/2012/A1V Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [200.80K]
25.09.2012 Zmluva o dielo č. 3277/2012/A1V -kanal. prípojka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [201.80K]
08.10.2012 Dodatok č. 3 k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe "Kamenica - kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [75.97K]
10.10.2012 Zmluva o dielo: "Výstavba chodníka v obci Kamenica, SO 101 chodník" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.58K]
15.10.2012 Zmluva o dielo "Živičná úprava MK v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [655.36K]
19.10.2012 Zámenná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [183.02K]
24.10.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [241.87K]
05.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [669.62K]
28.11.2012 Zmluva č. 50-000060201PO2012 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [923.28K]
06.12.2012 Zmluva č. 648/2012/ODDRC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [405.60K]
07.12.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o postúpení práv investora č. 238/125/2011/IÚ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [133.97K]
20.12.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6. 9. 2012 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [248.99K]
22.03.2013 Objednávka kontraktu EFEKT 10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [317.08K]
13.02.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 301210 zo dňa 30. 12. 2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [107.13K]
10.05.2013 Dodatok č. 4 k zmluve o postúpení práv investora č. 238/125/2011/IÚ na časť stavby:"Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.09K]
13.06.2013 Rámcová zmluva č. 1-2013 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [293.70K]
09.07.2013 Príkazná zmluva č. 18011830210-08 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [198.70K]
26.08.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [544.08K]
09.08.2013 Zmluva č. 93212 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.34M]
20.09.2013 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia spevnených plôch pred OÚ Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [697.41K]
20.09.2013 Zmluva o dielo: Pokládka asfaltového betónu na MK v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [704.75K]
26.09.2013 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. CVO513 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [210.47K]
24.09.2013 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
27.09.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/ZPO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [74.83K]
27.09.2013 Rámcová dohoda č. CVO513 o poskytnutí služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
03.10.2013 Zmluva o poskytovaní audítrských služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [268.21K]
18.10.2013 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia konštrukčných vrstiev vozoviek v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [732.29K]
29.10.2013 Rámcová zmluva č. 2/2013 - dodanie a osadenie oceľovej šachty Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [293.03K]
29.10.2013 Komisionárska zmluva - kupóny Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.74K]
07.11.2013 Zmluva o dielo: Návrh a realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a prejazdnosti miestnej komunikácie. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.07K]
07.11.2013 Zmluva o dielo č. 509/13 "Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenie št. cesty I/68 - Kamenica, okr. Sabinov" - vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby - projektová dokumentácia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [486.15K]
14.11.2013 Zmluva o poskytnutí služby - vykonávanie zimnej údržby na MK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [240.85K]
04.12.2013 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 104/2013 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [419.20K]
17.01.2014 Zmluva o poskytnutí služby - prevádzkovanie obecného cintorína Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [101.31K]
24.01.2014 Komisionárska zmluva - stravné lístky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [700.61K]
27.01.2014 Dohoda č. 24/SB/2014/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [355.72K]
10.02.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.15M]
25.02.2014 Dohoda č. 5/§50j/NS/2014/NP XXXV Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
25.02.2014 Dodatok č. 5 k zmluve o postúpení práv investora č. 238/125/2011/IÚ na časť stavby: "Kamenica - kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [136.70K]
25.02.2014 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci č. 999/206/2013/IÚ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.99K]
27.02.2014 Zmluva o prevedení revízii elektrických zariadení a bleskozvodov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [81.61K]
25.03.2014 Kúpna zmluva - prenosný telefón Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [162.76K]
01.04.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 201411119 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [205.48K]
25.03.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [300.11K]
14.04.2014 Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb - EcoLed Solutions a. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.32M]
17.06.2014 Dohoda č. 6/2014/§10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [324.99K]
15.04.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
18.06.2014 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.36K]
17.06.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 24/SB/2014/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [377.25K]
20.06.2014 Nájomná zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [409.75K]
01.07.2014 Zmluva o dielo "Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenia št. cesty 1/68 - Kamenica, okr. Sabinov" Zmluvy stiahnuť [1.96M]
01.07.2014 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia obecnej cesty" Zmluvy stiahnuť [1.93M]
15.07.2014 Rámcova zmluva 1/2014 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [297.52K]
18.07.2014 Kúpna zmluva - multicar Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [91.36K]
30.07.2014 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [222.57K]
15.08.2014 Zmluva č. 306/2014/ORHC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [403.87K]
15.08.2014 Zmluva č. 502/2014/ODDR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [418.30K]
27.08.2014 Kúpna zmluva - rotačná kosačka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [99.11K]
03.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [270.97K]
13.10.2014 Zmluva-Audit účtovnej závierky 2013 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [283.05K]
21.10.2014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [648.99K]
21.10.2014 Dohoda č. 176/2014/§10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [403.30K]
06.11.2014 Zmluva o poskytnutí služby "Zimná údržba 2014/2015" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [241.81K]
12.11.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [341.79K]
25.11.2014 Dodatok č. 5 k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe "Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [65.45K]
13.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zo dňa 1. 7. 2014 -Rekonštrukcia obecnej cesty Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [121.04K]
28.11.2014 Dodatok č. 1 Zmluva o dielo "Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenia št. cesty 1/68 - Kamenica, okr. Sabinov" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [116.94K]
28.11.2014 Rámcová zmluva 2/2014 - zemné práce Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.85K]
15.12.2014 Zmluva č. 376/2014/OO o poskytnutí dotácie za ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.73M]
19.12.2014 Komisionárska zmluva-stravné lístky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [713.66K]
30.12.2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [334.64K]
05.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [256.43K]
07.12.2016 Zmluva o dielo č. 5/2016 "Oprava miestnej komunikácie v obci Kamenica - pod hradom" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [329.68K]
21.12.2016 Darovacia zmluva - pozemok registra KN-C parc. č. 1442/3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [273.87K]
27.12.2016 Zmluva o dielo-spracovanie dokumentácie pre stav. povolenie, zabezpečenie stav. povolenia a realizáciu stavby "Domu seniorov v Kamenici" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [487.58K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [194.83K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 2/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [198.36K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [198.79K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 4/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [196.27K]
17.01.2017 Dohoda č. 17/37/012/7 uzatvorená podľa § 12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [224.35K]
23.01.2017 Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o prenájme nebytových priestorov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [195.60K]
20.12.2016 Kúpna zmluva Predaj vyradeného hasičského auta Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [86.55K]
10.04.2017 Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0707201506 Príloha číslo 1 k Zmluve ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [162.77K]
10.05.2017 DOHODA č. 17/37/054/4 - CnTP - A3 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
31.07.2017 DOHODA č. 17/37/010/65 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [309.65K]
31.05.2017 RÁMCOVÁ ZMLUVA "Kamenica - oprava rigolov a žľabov" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [941.13K]
31.05.2017 RÁMCOVÁ ZMLUVA "Kamenica - rekonštrukcia MK" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [952.87K]
09.06.2017 Kúpna zmluva Piskura Martin Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [173.24K]
13.06.2017 Kúpna zmluva Lukáš Piskura Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [164.23K]
21.06.2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Kamenica - odstavná plocha Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [325.40K]
27.06.2017 ZMLUVA č. 147560 Dotácia pre DHZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [422.32K]
28.06.2017 Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO VVS, a. s., Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [323.18K]
04.08.2017 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodváke elektriny č. 5100260191C/2017 Východoslovenská energetiaka a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [75.35K]
09.08.2017 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí dotácie číslo 2/2017 Združenie Kamenná veža Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [190.99K]
14.08.2017 Kúpna zmluva na pozemok Ján Piskura, Lada 21 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [194.34K]
14.08.2017 ZMLUVA č. 584/2017/OK PSK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [485.44K]
01.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb 10/2015 medzi Združením obcí hornej Torysy a obcou Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [175.30K]
16.04.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [93.60K]
16.03.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [93.15K]
27.09.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [96.08K]
23.08.2017 Kúpno-predajná zmluva Kalové čerpadlo Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [97.39K]
12.09.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.66K]
18.09.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 051/4573121+net Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [418.87K]
18.09.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 051/77651573 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [289.30K]
09.03.2017 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č..PLSK.01.01.00-12-0066/16 Muszyna-Kamenica-Lipany - posilnenie cezhraničnej spoluprácie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.77M]
22.09.2017 Zmluva o dielo č.: 3/2017 "Cyklotrasa Kamenica - Muszyna" AI STAV, s. r. o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [434.92K]
22.09.2017 Zmluva o dielo č.: 4/2017 "Oceľová lávka pre peších" CESTY MOSTY, s. r. o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [436.76K]
25.08.2017 Zmluva o dielo č. 5/2017 GLADIUS, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [451.95K]
28.09.2017 Zmluva o dielo č. 6/2017 "Archeologický výskum" 376 A.D., s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [327.54K]
02.10.2017 Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/7 - CnTP - A3 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [229.18K]
19.10.2017 Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba MK Martina Angelovičová, SHR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [375.15K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.02.2012 Faktúry január 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.92KB]
12.03.2012 Faktúry február 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.21KB]
06.04.2012 Faktúry marec 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.04KB]
30.04.2012 Faktúry za apríl Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [68.65KB]
05.06.2012 Fa za máj 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [71.96KB]
02.07.2012 Fa jún 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [70.94KB]
02.08.2012 Faktúry za júl 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [70.73KB]
03.09.2012 Fa za august 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [68.44KB]
02.10.2012 Faktúry september 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [71.85KB]
05.11.2012 Faktúry október 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [91.27KB]
04.12.2012 Faktúry november 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [110.60KB]
16.01.2013 Faktúry december 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [198.21KB]
05.02.2013 Faktúry január 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.12KB]
06.03.2013 Faktúry február 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.63KB]
03.04.2013 Faktúry marec 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.44KB]
03.05.2013 Faktúry apríl 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.64KB]
05.06.2013 Faktúry máj 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.77KB]
09.07.2013 Fa za jún 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.61KB]
07.08.2013 Fa za júl 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.77KB]
03.10.2013 Faktúry za september 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.88KB]
05.11.2013 Faktúry za október Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.23KB]
31.01.2014 Fa za december 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [64.33KB]
20.02.2014 Fa za január 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.85KB]
06.03.2014 Faktúry za február 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.83KB]
02.04.2014 Faktúry za marec 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.34KB]
05.05.2014 Faktúry za apríl 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.60KB]
02.06.2014 Faktúry za máj 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [40.37KB]
04.07.2014 Faktúry za jún 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [84.04KB]
05.08.2014 Faktúry za júl 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.71KB]
03.09.2014 Faktúry za august 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [51.29KB]
03.10.2014 Faktúry za september 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.76KB]
06.11.2014 Faktúry za október 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [50.28KB]
22.12.2014 Faktúry za november 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [54.71KB]
31.01.2015 Faktúry za december 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [62.72KB]
23.02.2015 Faktúry za január 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [40.51KB]
24.03.2015 Faktúry za február 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.35KB]
21.04.2015 Faktúry za marec 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.27KB]
07.05.2015 Faktúry za apríl 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.64KB]
01.06.2015 Faktúry za máj 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [50.06KB]
02.07.2015 Faktúry za jún 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.86KB]
06.08.2015 Faktúry za júl 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.28KB]
08.09.2015 Faktúry za august 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.61KB]
05.10.2015 Faktúry za september 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.34KB]
31.12.2015 Faktúry za október 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.19KB]
31.12.2015 Faktúry za november 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.72KB]
02.02.2016 Faktúry za december 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.98KB]
17.02.2016 Faktúry za január 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.51KB]
08.03.2016 Faktúry za február 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.51KB]
05.04.2016 Faktúry za marec 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.17KB]
06.05.2016 Faktúry za apríl 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.24KB]
06.07.2016 Faktúry za máj 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.70KB]
06.07.2016 Faktúry za jún 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.92KB]
08.08.2016 Faktúry za júl 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.18KB]
06.09.2016 Faktúry za august 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.56KB]
09.10.2016 Faktúry za september 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [50.20KB]
03.11.2016 Faktúry za október 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.50KB]
05.12.2016 Faktúry za november 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.47KB]
16.01.2012 Faktúry december 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [123.14KB]
07.12.2011 Faktúry november 2011 Faktúry stiahnuť [89.00K]
05.11.2011 Faktúry október 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.31KB]
07.10.2011 Faktúry september 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.75KB]
12.09.2011 Faktúry august 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.17KB]
04.08.2011 Faktúry júl 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.04KB]
02.07.2011 Faktúry jún 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.92KB]
07.06.2011 Faktúry máj 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.59KB]
05.05.2011 Faktúry apríl 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.39KB]
01.04.2011 Faktúry marec 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [394.64KB]
16.03.2011 Faktúry február 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [394.35KB]
03.03.2011 Faktúry január 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [38.10KB]
28.02.2017 Faktúry február 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.35KB]
31.01.2017 Faktúry január 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.56KB]
31.12.2016 Faktúry december 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [60.25KB]
05.09.2013 Faktúry za august 2013 Faktrúry Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [112.04KB]
05.12.2013 Faktúry za november 2013 Faktúry Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [158.74KB]
04.04.2017 Faktúry za marec 2017 Faktúry za marec 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.02KB]
04.05.2017 Faktúry za apríl 2017 Faktúry za apríl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.14KB]
05.06.2017 Faktúry za máj 2017 Faktúry za máj 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.39KB]
06.07.2017 Faktúry za jún 2017 Faktúry za jún 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.20KB]
08.08.2017 Faktúry za júl 2017 Faktúry za júl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.90KB]
06.09.2017 Faktúry za august 2017 Faktúry za august 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.01KB]
03.10.2017 Faktúry za september 2017 Faktúry za september 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.22KB]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.12.2012 Objednávka č. 83/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [84.06KB]
27.12.2012 Objednávka č. 82/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [86.05KB]
27.12.2012 Objednávka č. 81/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.90KB]
27.12.2012 Objednávka č. 80/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.23KB]
27.12.2012 Objednávka č. 79/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [87.65KB]
27.12.2012 Objednávka č. 78/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.15KB]
20.12.2012 Objednávka č. 68/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [80.91KB]
20.12.2012 Objednávka č. 76/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.72KB]
19.12.2012 Objednávka č. 77/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.68KB]
19.12.2012 Objednávka č. 74/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.44KB]
19.12.2012 Objednávka č. 75/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [96.54KB]
19.12.2012 Objednávka č. 58/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.23KB]
19.12.2012 Objednávka č. 57/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [106.53KB]
18.12.2012 Objednávka č. 73/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.14KB]
18.12.2012 Objednávka č. 72/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.93KB]
18.12.2012 Objednávka č. 71/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.46KB]
18.12.2012 Objednávka č. 70/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.42KB]
07.12.2012 Objednávka č. 67/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [109.44KB]
07.12.2012 Objednávka č. 66/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [109.71KB]
07.12.2012 Objednávka č. 65/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [106.47KB]
06.12.2012 Objednávka č. 63/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.18KB]
04.12.2012 Objednávka č. 62/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [76.13KB]
04.12.2012 Objednávka č. 61/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.75KB]
04.12.2012 Objednávka č. 60/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [72.98KB]
30.11.2012 Objednávka č. 56/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [81.99KB]
29.11.2012 Objednávka č. 59/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [69.58KB]
14.11.2012 Objednávka č. 54/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [87.79KB]
14.11.2012 Objednávka č. 53/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.18KB]
14.11.2012 Objednávka č. 49/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.82KB]
14.11.2012 Objednávka č. 45/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.08KB]
14.11.2012 Objednávka č. 50/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.85KB]
14.11.2012 Objednávka č. 55/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.34KB]
14.11.2012 Objednávka č. 52/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.18KB]
14.11.2012 Objednávka č. 51/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [82.05KB]
03.10.2013 Objednávky august 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.67KB]
03.10.2013 Objednávky júl 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.70KB]
27.08.2013 Objednávky jún 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.53KB]
27.08.2013 Objednávky máj 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.95KB]
27.08.2013 Objednávky apríl 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.61KB]
13.05.2013 Objednávky február 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [46.51KB]
03.05.2013 Objednávky marec 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.10KB]
22.02.2013 Objednávky január 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.59KB]
22.02.2013 Objednávka č. 84/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.80KB]
02.01.2013 Objednávka č. 69/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [141.86KB]
02.01.2013 Objednávak č. 64/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [76.51KB]
29.07.2014 Objednávky za jún 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.12KB]
18.06.2014 Objednávky za máj 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.67KB]
07.05.2014 Objednávky za apríl 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.16KB]
02.04.2014 Objednávky za marec 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.62KB]
06.03.2014 Objednávky za február 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.32KB]
20.02.2014 Objednávky za jaunár 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.80KB]
13.01.2014 Objednávky za december 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.54KB]
13.01.2014 Objednávky november 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.97KB]
13.01.2014 Objednávky október 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.58KB]
28.11.2013 Objednávky september 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [49.74KB]
03.10.2014 Objednávky za august 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.76KB]
18.08.2014 Objednávky za júl 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.91KB]
05.01.2017 Objednávky za december 2016 Objednávky za december 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.60KB]
08.02.2017 Objednávky za január 2017 Objednávky za január 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.26KB]
06.03.2017 Objednávky za február 2017 Objednávky za február 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.08KB]
02.10.2012 Objednávka č. 42/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [99.87KB]
02.10.2012 Objednávka č. 43/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.20KB]
05.10.2012 Objednávka č. 44/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [95.66KB]
22.10.2012 Objednávka č. 41/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [96.66KB]
24.10.2012 Objednávka č. 46/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.54KB]
24.10.2012 Objednávka č. 47/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [93.60KB]
06.08.2015 Objednávky za jún 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.48KB]
26.06.2015 Objednávky za máj 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [44.10KB]
19.05.2015 Objednávky za apríl 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.71KB]
24.03.2015 Objednávky za február 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.69KB]
23.02.2015 Objednávky za január 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.18KB]
31.01.2015 Objednávky za december 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.03KB]
22.12.2014 Objednávky za november 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.46KB]
05.12.2014 Objednávky za október 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.77KB]
17.10.2014 Objednávky za september 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.29KB]
08.03.2016 Objednávky za január 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.19KB]
02.02.2016 Objednávky za december 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.96KB]
29.12.2015 Objednávky za november 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [46.40KB]
09.11.2015 Objednávky za október 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.24KB]
21.10.2015 Objednávky za september 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.27KB]
08.09.2015 Objednávky za august 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.31KB]
14.08.2015 Objednávky za júl 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.17KB]
24.10.2012 Objednávka č. 48/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [93.42KB]
26.02.2012 Objednávka 2/2012 - Objednávka skrinka do klubu dôchodcov Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.31KB]
02.04.2012 Objednávka 3/2012 - Ročná objednávka na opravu verejného osvetlenia Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [69.62KB]
05.04.2012 Objednávka 4/2012 - Oprava ústredného kúrenia v kotolni obecného úradu Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [65.34KB]
14.05.2012 Objednávka č. 13/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.44KB]
14.05.2012 Objednávka č. 12/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [82.01KB]
14.05.2012 Objednávka č. 11/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [94.97KB]
14.05.2012 Objednávka č. 10/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [149.73KB]
14.05.2012 Objednávka č. 9/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [176.76KB]
14.05.2012 Objednávka č. 8/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.25KB]
14.05.2012 Objednávka č. 72012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [79.15KB]
16.04.2012 Objednávka 6/2012 - Objednávka kníh - Súťaž "Čítanie o psíčkovi a mačičke" Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [67.92KB]
10.04.2012 Objednávka materiálu - dopojenie kotlov v kotolni OcÚ Objednávka 5/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [67.51KB]
14.12.2016 Objednávky za november 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.03KB]
21.10.2016 Objednávky za september 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [44.78KB]
19.09.2016 Objednávky za august 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.64KB]
18.08.2016 Objednávky za júl 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.15KB]
12.07.2016 Objednávky za jún 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.15KB]
06.07.2016 Objednávky za máj 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.73KB]
25.05.2016 Objednávky za apríl 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.73KB]
21.04.2016 Objednávky za marec 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.57KB]
08.03.2016 Objednávky za február 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.54KB]
18.09.2012 Objednávka č. 40/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.08KB]
18.09.2012 Objednávka č.39/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.28KB]
13.09.2012 Objednávka č. 38/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [73.63KB]
12.09.2012 Objednávka č. 37/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [94.72KB]
12.09.2012 Objednávka č. 15/1/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.01KB]
12.09.2012 Objednávka č. 15/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [99.24KB]
05.09.2012 objednávka č. 36/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [93.59KB]
03.09.2012 objednávka č. 35/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [88.68KB]
13.08.2012 objednávka č. 34/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [79.55KB]
10.08.2012 Objednávka č. 33/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [135.78KB]
10.08.2012 Objednávka č. 32/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [133.98KB]
10.08.2012 Objednávka č. 31/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [132.71KB]
10.08.2012 Objednávka č. 30/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [87.06KB]
23.07.2012 Objednávka č. 29/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.41KB]
23.07.2012 Objednávka č. 28/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [128.27KB]
11.07.2012 Objednávka č. 27/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [96.89KB]
11.07.2012 Objednávka č. 26/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.32KB]
06.07.2012 Objednávka č. 25/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.25KB]
03.07.2012 Objednávka č. 24/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [98.45KB]
26.06.2012 Objednávka č. 23/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [75.82KB]
26.06.2012 Objednávka č. 22/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [71.16KB]
12.06.2012 Objednávka č. 21/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [102.17KB]
08.06.2012 Objednávka č. 20/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.36KB]
08.06.2012 Objednávka č. 19/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.98KB]
08.06.2012 Objednávka č.18/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.04KB]
30.05.2012 Objednávka č. 17/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.62KB]
30.05.2012 Objednávka č. 16/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [135.48KB]
30.05.2012 Objednávka č. 14/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [97.67KB]
10.04.2017 Objednávky za marec 2017 Objednávky za marec 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.15KB]
09.05.2017 Objednávky za apríl 2017 Objednávky za apríl 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.59KB]
06.06.2017 Objednávky za máj 2017 Objednávky za máj 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.82KB]
06.07.2017 Objednávky za jún 2017 Objednávky za jún 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.07KB]
08.08.2017 Objednávky za júl 2017 Objednávky za júl 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.10KB]
07.09.2017 Objednávky za august 2017 Objednávky za august 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.82KB]
04.10.2017 Objednávky za september 2017 Objednávky za september 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.53KB]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Súhrnné správy o zákazkách zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.01.2013 Súhrnná správa IV. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [52.20KB]
02.10.2012 Súhrná správa - III. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [42.67KB]
03.01.2013 Súhrnná správa o zákazkách - IV. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [77.96KB]
03.07.2013 Súhrnná správa II. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [53.61KB]
02.04.2013 Súhrnná správa - I. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [26.60KB]
01.10.2014 Súhrrná správa o zákazkách III. Q 2014 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [22.88KB]
02.04.2014 Súhrnná správa I. štvrťrok 2014 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [23.74KB]
02.07.2014 Súhrnná správa o zakázkach II. Q 2014 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť [24.50K]
09.10.2012 Súhrná správa - I. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [29.42KB]
09.10.2012 Súhrná správa - II. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [26.63KB]
03.10.2013 Súhrnná správa o zákazkách III. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [56.05KB]