dnes je 14. 12. (štvrtok), čas: 10:52, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.02.2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 Rekonštrukcia sociálnych zariadení OcÚ Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [322.26K]
23.02.2017 ZMLUVA o poskytnutí služieb Audit účtovnej závierky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [744.51K]
16.01.2015 Rámcová zmluva 2/2015 "Hokejová plocha (kĺzisko) - Kamenica, okr. Sabinov" - konštrukcia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [302.49K]
20.01.2015 Dohoda č. 118/SB/2014/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [379.78K]
16.01.2015 Rámcova zmluva 1/2015 "Oddychová zóna - Kamenica" - spevnené plochy Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [301.79K]
05.02.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [113.68K]
06.02.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [509.34K]
12.02.2015 Dohoda č. 22/2015/§ 10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [457.21K]
26.02.2015 Zmluva o dielo č. 103 2015 Kamerový systém v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [660.81K]
30.03.2015 DOHODA č. 15/37/054/04 o poskytnutí finančného príspevku (podľa § 54) Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.48M]
04.05.2015 Zmluva o poskytovaní technickej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [209.67K]
06.05.2015 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 34/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.46K]
10.06.2015 DOHODA č. 56/SB/2015/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [421.65K]
16.06.2015 Zmluva o dielo č. 1/2015 "Zelené srdce Kamenice" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [662.65K]
03.08.2015 DOHODA č. 205/2015/§10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [501.83K]
03.08.2015 ZMLUVA č. 45/POD-ZD2-63/15 Zelené srdce Kamenice Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
18.08.2015 Kúpna zmluva 745/170/2015/IÚ "Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [931.23K]
23.09.2015 DOHODA č. 15/37/52A/86 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.28M]
23.09.2015 DODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [81.31K]
25.09.2015 Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Z. b.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade na výkonom auditu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [467.07K]
28.09.2015 ZMLUVA o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Z.b.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom audite Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [493.42K]
30.09.2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [412.44K]
14.10.2015 Nájomná zmluva - nájom NKP hrad Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [821.92K]
15.10.2015 Dohoda 15/ 37/ 52a/110 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.28M]
23.10.2015 ZMLUVA O SPRÁVE NKP - HRAD KAMENICA Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [352.36K]
02.11.2015 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [395.64K]
04.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [232.50K]
04.12.2015 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [629.57K]
08.12.2015 Kúpna zmluva - rozšírenie miestnej komunikácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [300.73K]
10.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [794.68K]
08.01.2016 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [100.90K]
27.01.2016 Zámenná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [8.34M]
24.02.2016 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [270.48K]
03.02.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [382.58K]
01.03.2016 DOHODA č. 16/37/054/41 - ŠnZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.45M]
14.03.2016 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 2/2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [10.08M]
14.03.2016 ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016 číslo: MK-1201/2016/1.3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [43.20M]
30.03.2016 Zmluva číslo 1610816 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [303.09K]
06.04.2016 Dohoda č. 16/37/054/99 - ŠnZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
06.04.2016 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - LV 2944 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.42K]
18.04.2016 Dodatok č. 6 k ZoD č. 2 Z 07 na stavbe Kamenica - kanalizácia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [70.42K]
04.05.2016 Nájomná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [505.07K]
17.05.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.54/2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [335.50K]
25.05.2016 Zmluva č. 114755 08U01 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.43M]
30.05.2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 "Oddychová zóna pri prameni pod skalami" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [852.37K]
10.06.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy číslo VSN0707201506 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
10.06.2016 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa §16 zák. č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [272.87K]
14.06.2016 Zmluva o dielo č. 2/2016 "Výstavba chodníka v centre obce" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [533.41K]
17.06.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete "Dom seniorov v Kamenici" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
04.07.2016 Zmluva o dielo č. 4/2016 "Autobusová zastávka Vyšný koniec 1" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [529.31K]
06.07.2016 Zmluva o dielo č. 3/2016 "Asfaltovanie ciest v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [480.13K]
06.07.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [371.22K]
07.07.2016 Grantová zmluva č. 86/2016 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [142.73K]
27.07.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich § Obchodného zákonníka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [191.24K]
27.07.2016 DOHODA č. 16/37/010/71 uzatvorená podľa § 10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [316.50K]
03.08.2016 Zmluva o dielo - vypracovanie archívneho výskumu prameňov k hradu Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [187.30K]
05.08.2016 Zmluva č. 304/2016/ORHC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [433.33K]
08.08.2016 Zmluva č. 595/2016/ODDRC o poskytnutí dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.19K]
12.09.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [369.49K]
22.09.2016 Zmluva č. 57/POD-ZD1-63/16 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.53M]
28.09.2016 Zmluva číslo VSN0707201506 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [303.67K]
11.10.2016 Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba 2016/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.01K]
18.10.2016 Hromadná licenčná zmluva VP/16/06915/001 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [828.14K]
18.10.2016 DODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [163.42K]
18.10.2016 DODATOK č. 7 k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe "Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [86.59K]
21.10.2016 Kúpna zmluva Nákladné motorové vozidlo MITSUBISHI Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [153.19K]
21.10.2016 Poistná zmluva - Poistenie vozidiel MOJE AUTO - Nákl. motor. vozidlo MITSUBISHI Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [832.59K]
25.10.2016 DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO číslo: 3/2016 zo dňa 06. 07. 2016 na stavbu "Asfaltovanie ciest v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [240.74K]
26.10.2016 Rámcová zmluva č. 5005/42/2016 o poskytnutí služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [765.71K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1119, LV č. 60 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [338.89K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1112, LV č. 1175 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.90K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1115/1, LV č. 1023 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [329.78K]
10.01.2011 Mandátna zmluva č.MZ 363 0 - 2010 - "Zberný dvor v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.14K]
02.02.2011 Zmluva o poskytovaní technickej služby Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [445.17K]
14.02.2011 Zmluva o pripojení na internet Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [754.75K]
15.02.2011 Zmluva o pripojení telefónna linka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.14M]
16.02.2011 Zmluva č.161/2011-HÚ - Kataster Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [563.82K]
16.02.2011 Dohoda č.35/§50i/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [563.82K]
29.03.2011 Zmluva o dielo- opatrenia na ochranu pred povodňami Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [399.70K]
29.03.2011 Dohoda č.7/§52/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [858.33K]
31.03.2011 Dohoda č. 16/§50j/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [691.99K]
31.03.2011 Zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [528.75K]
31.03.2011 Zmluva o nájme pozemkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [450.29K]
27.04.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.0209 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [396.29K]
31.03.2011 Kúpna zmluva -Budova ZŠ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [470.85K]
28.04.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [349.18K]
02.05.2011 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.8.2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.83K]
03.05.2011 Zmluva o postúpení práv investora - Stavba Kamenica-kanalizácia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [872.07K]
20.05.2011 Zmluva o výkone správy majetku obce Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
23.05.2011 Kúpna zmluva -Spomaľovač rýchlosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [379.35K]
02.06.2011 Dodatok č.1 k dohode č. 16/§50j/2011 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [610.09K]
21.06.2011 Zmluva o poskytnutí FP-Revitalizácia krajiny Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.38M]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1115/5, LV č. 3181 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [314.62K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-C 1107, LV č. 691 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [306.84K]
02.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. KN-E 63/3, LV č. 1437 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.66K]
08.11.2016 Kúpna zmluva (uzavretá podľa ustanovení §588 a násl. Občianskeho zákonníka) Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [209.82K]
08.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. 1115/3, LV č. 794 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [302.44K]
08.11.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parcela č. 1109, LV č. 5 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [294.13K]
23.11.2016 Kúpna zmluva - Júlia Buricová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [107.44K]
23.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 304/2016/ORHC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [92.98K]
24.11.2016 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [280.21K]
24.11.2016 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 19. 12. 2014 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [99.20K]
24.06.2011 Kúpna zmluva - Kúpa nehnuteľnosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [454.96K]
30.06.2011 Dodatok č.1/2011 k Zmluve č. OS-Ka 6/2009 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [34.56K]
30.06.2011 Dodatok č. 1/2010 k Zmluve č. OS -Ka 1/2009 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [34.11K]
07.07.2011 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [370.59K]
07.07.2011 Dohoda č.60/§ 50j/2011 ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [685.01K]
04.08.2011 Zmluva o dielo-Vybudovanie vodozádržných prvkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [716.32K]
05.08.2011 Zmluva o spolupráci č. 327221 o poskytovaní služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [414.63K]
16.08.2011 Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.8.2010 - Regenerácia a revitalizácie obce Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [85.64K]
17.08.2011 Zmluva o dielo - vypr.proj.žiadosti - "Zberný dvor v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.60M]
26.08.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.02/09 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [410.72K]
19.09.2011 Mandátna zmluva - Stavebný dozor - Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [537.74K]
23.09.2011 Zmluva č. 79669 08U01 o poskytnutí podpory z Env.fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [959.52K]
03.10.2011 Zmluva o dielo pre realizáciu stavby Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [74.22K]
03.10.2011 Zmluva o dielo pre realizáciu stavby Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [286.17K]
05.10.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.301210 zo dňa 30.12.2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [311.18K]
25.10.2011 Zmluva o poskytnutí služieb-Zberný dvor v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [607.48K]
07.11.2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [415.73K]
15.11.2011 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.97M]
03.01.2012 Zmluva o poskytnutí služby -Peter Kandráč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [106.72K]
15.11.2011 Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č.245/2011 o poskytnutí fin.prostriedkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [752.54K]
27.02.2012 Dohoda č.1/§50j/2012 ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [956.65K]
30.03.2012 Dohoda č. 10/§50j/2012/ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [947.36K]
21.03.2012 Zmluva č.86288 08U01 o poskytnutí podpory z Env.fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [663.68K]
30.04.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č.238/125/2011/IÚ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.88K]
31.07.2012 Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [181.93K]
30.07.2012 Zmluva o združení FP a spolupráci Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [403.08K]
07.09.2012 Zmluva o dielo: "Kamenica - Námestie, SO 01 Spevnené plochy na námestí pred kostolom" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [746.72K]
10.09.2012 Dodatok č. 1 k dohode č. 10/§50j/2012 ESF Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [211.99K]
12.09.2012 Zmluva o združenej dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [238.35K]
25.09.2012 Zmluva o dielo č. 3171/2012/A1V Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [200.80K]
25.09.2012 Zmluva o dielo č. 3277/2012/A1V -kanal. prípojka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [201.80K]
08.10.2012 Dodatok č. 3 k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe "Kamenica - kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [75.97K]
10.10.2012 Zmluva o dielo: "Výstavba chodníka v obci Kamenica, SO 101 chodník" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.58K]
15.10.2012 Zmluva o dielo "Živičná úprava MK v obci Kamenica" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [655.36K]
19.10.2012 Zámenná zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [183.02K]
24.10.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [241.87K]
05.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [669.62K]
28.11.2012 Zmluva č. 50-000060201PO2012 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [923.28K]
06.12.2012 Zmluva č. 648/2012/ODDRC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [405.60K]
07.12.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o postúpení práv investora č. 238/125/2011/IÚ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [133.97K]
20.12.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6. 9. 2012 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [248.99K]
22.03.2013 Objednávka kontraktu EFEKT 10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [317.08K]
13.02.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 301210 zo dňa 30. 12. 2010 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [107.13K]
10.05.2013 Dodatok č. 4 k zmluve o postúpení práv investora č. 238/125/2011/IÚ na časť stavby:"Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.09K]
13.06.2013 Rámcová zmluva č. 1-2013 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [293.70K]
09.07.2013 Príkazná zmluva č. 18011830210-08 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [198.70K]
26.08.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [544.08K]
09.08.2013 Zmluva č. 93212 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.34M]
20.09.2013 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia spevnených plôch pred OÚ Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [697.41K]
20.09.2013 Zmluva o dielo: Pokládka asfaltového betónu na MK v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [704.75K]
26.09.2013 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. CVO513 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [210.47K]
24.09.2013 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
27.09.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/ZPO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [74.83K]
27.09.2013 Rámcová dohoda č. CVO513 o poskytnutí služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
03.10.2013 Zmluva o poskytovaní audítrských služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [268.21K]
18.10.2013 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia konštrukčných vrstiev vozoviek v obci Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [732.29K]
29.10.2013 Rámcová zmluva č. 2/2013 - dodanie a osadenie oceľovej šachty Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [293.03K]
29.10.2013 Komisionárska zmluva - kupóny Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.74K]
07.11.2013 Zmluva o dielo: Návrh a realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a prejazdnosti miestnej komunikácie. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.07K]
07.11.2013 Zmluva o dielo č. 509/13 "Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenie št. cesty I/68 - Kamenica, okr. Sabinov" - vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby - projektová dokumentácia Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [486.15K]
14.11.2013 Zmluva o poskytnutí služby - vykonávanie zimnej údržby na MK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [240.85K]
04.12.2013 Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 104/2013 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [419.20K]
17.01.2014 Zmluva o poskytnutí služby - prevádzkovanie obecného cintorína Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [101.31K]
24.01.2014 Komisionárska zmluva - stravné lístky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [700.61K]
27.01.2014 Dohoda č. 24/SB/2014/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [355.72K]
10.02.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.15M]
25.02.2014 Dohoda č. 5/§50j/NS/2014/NP XXXV Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
25.02.2014 Dodatok č. 5 k zmluve o postúpení práv investora č. 238/125/2011/IÚ na časť stavby: "Kamenica - kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [136.70K]
25.02.2014 Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci č. 999/206/2013/IÚ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.99K]
27.02.2014 Zmluva o prevedení revízii elektrických zariadení a bleskozvodov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [81.61K]
25.03.2014 Kúpna zmluva - prenosný telefón Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [162.76K]
01.04.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 201411119 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [205.48K]
25.03.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [300.11K]
14.04.2014 Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb - EcoLed Solutions a. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.32M]
17.06.2014 Dohoda č. 6/2014/§10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [324.99K]
15.04.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
18.06.2014 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.36K]
17.06.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 24/SB/2014/§12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [377.25K]
20.06.2014 Nájomná zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [409.75K]
01.07.2014 Zmluva o dielo "Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenia št. cesty 1/68 - Kamenica, okr. Sabinov" Zmluvy stiahnuť [1.96M]
01.07.2014 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia obecnej cesty" Zmluvy stiahnuť [1.93M]
15.07.2014 Rámcova zmluva 1/2014 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [297.52K]
18.07.2014 Kúpna zmluva - multicar Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [91.36K]
30.07.2014 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [222.57K]
15.08.2014 Zmluva č. 306/2014/ORHC Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [403.87K]
15.08.2014 Zmluva č. 502/2014/ODDR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [418.30K]
27.08.2014 Kúpna zmluva - rotačná kosačka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [99.11K]
03.10.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [270.97K]
13.10.2014 Zmluva-Audit účtovnej závierky 2013 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [283.05K]
21.10.2014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [648.99K]
21.10.2014 Dohoda č. 176/2014/§10 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [403.30K]
06.11.2014 Zmluva o poskytnutí služby "Zimná údržba 2014/2015" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [241.81K]
12.11.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [341.79K]
25.11.2014 Dodatok č. 5 k ZoD č. 2/Z/07 na stavbe "Kamenica-kanalizácia" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [65.45K]
13.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zo dňa 1. 7. 2014 -Rekonštrukcia obecnej cesty Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [121.04K]
28.11.2014 Dodatok č. 1 Zmluva o dielo "Zlepšenie bezpečnosti a odvodnenia št. cesty 1/68 - Kamenica, okr. Sabinov" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [116.94K]
28.11.2014 Rámcová zmluva 2/2014 - zemné práce Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.85K]
15.12.2014 Zmluva č. 376/2014/OO o poskytnutí dotácie za ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.73M]
19.12.2014 Komisionárska zmluva-stravné lístky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [713.66K]
30.12.2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [334.64K]
05.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [256.43K]
07.12.2016 Zmluva o dielo č. 5/2016 "Oprava miestnej komunikácie v obci Kamenica - pod hradom" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [329.68K]
21.12.2016 Darovacia zmluva - pozemok registra KN-C parc. č. 1442/3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [273.87K]
27.12.2016 Zmluva o dielo-spracovanie dokumentácie pre stav. povolenie, zabezpečenie stav. povolenia a realizáciu stavby "Domu seniorov v Kamenici" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [487.58K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 1/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [194.83K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 2/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [198.36K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 3/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [198.79K]
03.01.2017 Dohoda o poskytnutí dotácie č. 4/2017 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [196.27K]
17.01.2017 Dohoda č. 17/37/012/7 uzatvorená podľa § 12 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [224.35K]
23.01.2017 Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o prenájme nebytových priestorov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [195.60K]
20.12.2016 Kúpna zmluva Predaj vyradeného hasičského auta Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [86.55K]
10.04.2017 Príloha číslo 1 k Zmluve VSN0707201506 Príloha číslo 1 k Zmluve ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [162.77K]
10.05.2017 DOHODA č. 17/37/054/4 - CnTP - A3 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
31.07.2017 DOHODA č. 17/37/010/65 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [309.65K]
31.05.2017 RÁMCOVÁ ZMLUVA "Kamenica - oprava rigolov a žľabov" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [941.13K]
31.05.2017 RÁMCOVÁ ZMLUVA "Kamenica - rekonštrukcia MK" Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [952.87K]
09.06.2017 Kúpna zmluva Piskura Martin Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [173.24K]
13.06.2017 Kúpna zmluva Lukáš Piskura Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [164.23K]
21.06.2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Kamenica - odstavná plocha Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [325.40K]
27.06.2017 ZMLUVA č. 147560 Dotácia pre DHZ Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [422.32K]
28.06.2017 Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 298/5/2011/závod PO VVS, a. s., Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [323.18K]
04.08.2017 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodváke elektriny č. 5100260191C/2017 Východoslovenská energetiaka a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [75.35K]
09.08.2017 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí dotácie číslo 2/2017 Združenie Kamenná veža Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [190.99K]
14.08.2017 Kúpna zmluva na pozemok Ján Piskura, Lada 21 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [194.34K]
14.08.2017 ZMLUVA č. 584/2017/OK PSK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [485.44K]
01.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb 10/2015 medzi Združením obcí hornej Torysy a obcou Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [175.30K]
16.04.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [93.60K]
16.03.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [93.15K]
27.09.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 10/2015 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [96.08K]
23.08.2017 Kúpno-predajná zmluva Kalové čerpadlo Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [97.39K]
12.09.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.66K]
18.09.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 051/4573121+net Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [418.87K]
18.09.2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 051/77651573 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [289.30K]
09.03.2017 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č..PLSK.01.01.00-12-0066/16 Muszyna-Kamenica-Lipany - posilnenie cezhraničnej spoluprácie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.77M]
22.09.2017 Zmluva o dielo č.: 3/2017 "Cyklotrasa Kamenica - Muszyna" AI STAV, s. r. o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [434.92K]
22.09.2017 Zmluva o dielo č.: 4/2017 "Oceľová lávka pre peších" CESTY MOSTY, s. r. o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [436.76K]
25.08.2017 Zmluva o dielo č. 5/2017 GLADIUS, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [451.95K]
28.09.2017 Zmluva o dielo č. 6/2017 "Archeologický výskum" 376 A.D., s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [327.54K]
02.10.2017 Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/7 - CnTP - A3 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [229.18K]
19.10.2017 Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba MK Martina Angelovičová, SHR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [375.15K]
21.11.2017 Zmluva o dielo č. 7/2017 "Knižná publikácia o hrade.." Tlačiareň P+M, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [414.33K]
29.11.2017 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Dom seniorov Kamenica Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.02.2012 Faktúry január 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.92KB]
12.03.2012 Faktúry február 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.21KB]
06.04.2012 Faktúry marec 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.04KB]
30.04.2012 Faktúry za apríl Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [68.65KB]
05.06.2012 Fa za máj 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [71.96KB]
02.07.2012 Fa jún 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [70.94KB]
02.08.2012 Faktúry za júl 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [70.73KB]
03.09.2012 Fa za august 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [68.44KB]
02.10.2012 Faktúry september 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [71.85KB]
05.11.2012 Faktúry október 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [91.27KB]
04.12.2012 Faktúry november 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [110.60KB]
16.01.2013 Faktúry december 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [198.21KB]
05.02.2013 Faktúry január 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.12KB]
06.03.2013 Faktúry február 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.63KB]
03.04.2013 Faktúry marec 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.44KB]
03.05.2013 Faktúry apríl 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [55.64KB]
05.06.2013 Faktúry máj 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.77KB]
09.07.2013 Fa za jún 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.61KB]
07.08.2013 Fa za júl 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.77KB]
03.10.2013 Faktúry za september 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.88KB]
05.11.2013 Faktúry za október Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.23KB]
31.01.2014 Fa za december 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [64.33KB]
20.02.2014 Fa za január 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.85KB]
06.03.2014 Faktúry za február 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.83KB]
02.04.2014 Faktúry za marec 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.34KB]
05.05.2014 Faktúry za apríl 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.60KB]
02.06.2014 Faktúry za máj 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [40.37KB]
04.07.2014 Faktúry za jún 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [84.04KB]
05.08.2014 Faktúry za júl 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.71KB]
03.09.2014 Faktúry za august 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [51.29KB]
03.10.2014 Faktúry za september 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.76KB]
06.11.2014 Faktúry za október 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [50.28KB]
22.12.2014 Faktúry za november 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [54.71KB]
31.01.2015 Faktúry za december 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [62.72KB]
23.02.2015 Faktúry za január 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [40.51KB]
24.03.2015 Faktúry za február 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.35KB]
21.04.2015 Faktúry za marec 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.27KB]
07.05.2015 Faktúry za apríl 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.64KB]
01.06.2015 Faktúry za máj 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [50.06KB]
02.07.2015 Faktúry za jún 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.86KB]
06.08.2015 Faktúry za júl 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.28KB]
08.09.2015 Faktúry za august 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.61KB]
05.10.2015 Faktúry za september 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.34KB]
31.12.2015 Faktúry za október 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.19KB]
31.12.2015 Faktúry za november 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [56.72KB]
02.02.2016 Faktúry za december 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.98KB]
17.02.2016 Faktúry za január 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [45.51KB]
08.03.2016 Faktúry za február 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.51KB]
05.04.2016 Faktúry za marec 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.17KB]
06.05.2016 Faktúry za apríl 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.24KB]
06.07.2016 Faktúry za máj 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.70KB]
06.07.2016 Faktúry za jún 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.92KB]
08.08.2016 Faktúry za júl 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [49.18KB]
06.09.2016 Faktúry za august 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.56KB]
09.10.2016 Faktúry za september 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [50.20KB]
03.11.2016 Faktúry za október 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [57.50KB]
05.12.2016 Faktúry za november 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.47KB]
16.01.2012 Faktúry december 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [123.14KB]
07.12.2011 Faktúry november 2011 Faktúry stiahnuť [89.00K]
05.11.2011 Faktúry október 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [66.31KB]
07.10.2011 Faktúry september 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [41.75KB]
12.09.2011 Faktúry august 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.17KB]
04.08.2011 Faktúry júl 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.04KB]
02.07.2011 Faktúry jún 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [32.92KB]
07.06.2011 Faktúry máj 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [44.59KB]
05.05.2011 Faktúry apríl 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [28.39KB]
01.04.2011 Faktúry marec 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [394.64KB]
16.03.2011 Faktúry február 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [394.35KB]
03.03.2011 Faktúry január 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [38.10KB]
28.02.2017 Faktúry február 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [46.35KB]
31.01.2017 Faktúry január 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [43.56KB]
31.12.2016 Faktúry december 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [60.25KB]
05.09.2013 Faktúry za august 2013 Faktrúry Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [112.04KB]
05.12.2013 Faktúry za november 2013 Faktúry Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [158.74KB]
04.04.2017 Faktúry za marec 2017 Faktúry za marec 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.02KB]
04.05.2017 Faktúry za apríl 2017 Faktúry za apríl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.14KB]
05.06.2017 Faktúry za máj 2017 Faktúry za máj 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [52.39KB]
06.07.2017 Faktúry za jún 2017 Faktúry za jún 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.20KB]
08.08.2017 Faktúry za júl 2017 Faktúry za júl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [47.90KB]
06.09.2017 Faktúry za august 2017 Faktúry za august 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.01KB]
03.10.2017 Faktúry za september 2017 Faktúry za september 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [53.22KB]
06.11.2017 Faktúry za október 2017 Faktúry za október 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [48.02KB]
05.12.2017 Faktúry za november 2017 Faktúry za november 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [51.90KB]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.12.2012 Objednávka č. 83/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [84.06KB]
27.12.2012 Objednávka č. 82/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [86.05KB]
27.12.2012 Objednávka č. 81/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.90KB]
27.12.2012 Objednávka č. 80/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.23KB]
27.12.2012 Objednávka č. 79/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [87.65KB]
27.12.2012 Objednávka č. 78/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.15KB]
20.12.2012 Objednávka č. 68/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [80.91KB]
20.12.2012 Objednávka č. 76/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.72KB]
19.12.2012 Objednávka č. 77/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.68KB]
19.12.2012 Objednávka č. 74/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.44KB]
19.12.2012 Objednávka č. 75/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [96.54KB]
19.12.2012 Objednávka č. 58/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.23KB]
19.12.2012 Objednávka č. 57/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [106.53KB]
18.12.2012 Objednávka č. 73/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.14KB]
18.12.2012 Objednávka č. 72/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.93KB]
18.12.2012 Objednávka č. 71/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.46KB]
18.12.2012 Objednávka č. 70/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.42KB]
07.12.2012 Objednávka č. 67/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [109.44KB]
07.12.2012 Objednávka č. 66/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [109.71KB]
07.12.2012 Objednávka č. 65/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [106.47KB]
06.12.2012 Objednávka č. 63/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.18KB]
04.12.2012 Objednávka č. 62/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [76.13KB]
04.12.2012 Objednávka č. 61/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.75KB]
04.12.2012 Objednávka č. 60/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [72.98KB]
30.11.2012 Objednávka č. 56/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [81.99KB]
29.11.2012 Objednávka č. 59/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [69.58KB]
14.11.2012 Objednávka č. 54/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [87.79KB]
14.11.2012 Objednávka č. 53/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.18KB]
14.11.2012 Objednávka č. 49/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.82KB]
14.11.2012 Objednávka č. 45/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.08KB]
14.11.2012 Objednávka č. 50/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.85KB]
14.11.2012 Objednávka č. 55/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.34KB]
14.11.2012 Objednávka č. 52/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [83.18KB]
14.11.2012 Objednávka č. 51/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [82.05KB]
03.10.2013 Objednávky august 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.67KB]
03.10.2013 Objednávky júl 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [35.70KB]
27.08.2013 Objednávky jún 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.53KB]
27.08.2013 Objednávky máj 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.95KB]
27.08.2013 Objednávky apríl 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.61KB]
13.05.2013 Objednávky február 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [46.51KB]
03.05.2013 Objednávky marec 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.10KB]
22.02.2013 Objednávky január 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.59KB]
22.02.2013 Objednávka č. 84/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.80KB]
02.01.2013 Objednávka č. 69/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [141.86KB]
02.01.2013 Objednávak č. 64/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [76.51KB]
29.07.2014 Objednávky za jún 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.12KB]
18.06.2014 Objednávky za máj 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.67KB]
07.05.2014 Objednávky za apríl 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.16KB]
02.04.2014 Objednávky za marec 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.62KB]
06.03.2014 Objednávky za február 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.32KB]
20.02.2014 Objednávky za jaunár 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.80KB]
13.01.2014 Objednávky za december 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.54KB]
13.01.2014 Objednávky november 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.97KB]
13.01.2014 Objednávky október 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.58KB]
28.11.2013 Objednávky september 2013 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [49.74KB]
03.10.2014 Objednávky za august 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.76KB]
18.08.2014 Objednávky za júl 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.91KB]
05.01.2017 Objednávky za december 2016 Objednávky za december 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.60KB]
08.02.2017 Objednávky za január 2017 Objednávky za január 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.26KB]
06.03.2017 Objednávky za február 2017 Objednávky za február 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.08KB]
02.10.2012 Objednávka č. 42/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [99.87KB]
02.10.2012 Objednávka č. 43/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.20KB]
05.10.2012 Objednávka č. 44/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [95.66KB]
22.10.2012 Objednávka č. 41/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [96.66KB]
24.10.2012 Objednávka č. 46/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.54KB]
24.10.2012 Objednávka č. 47/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [93.60KB]
06.08.2015 Objednávky za jún 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.48KB]
26.06.2015 Objednávky za máj 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [44.10KB]
19.05.2015 Objednávky za apríl 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.71KB]
24.03.2015 Objednávky za február 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [36.69KB]
23.02.2015 Objednávky za január 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.18KB]
31.01.2015 Objednávky za december 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.03KB]
22.12.2014 Objednávky za november 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.46KB]
05.12.2014 Objednávky za október 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.77KB]
17.10.2014 Objednávky za september 2014 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [37.29KB]
08.03.2016 Objednávky za január 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.19KB]
02.02.2016 Objednávky za december 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.96KB]
29.12.2015 Objednávky za november 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [46.40KB]
09.11.2015 Objednávky za október 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.24KB]
21.10.2015 Objednávky za september 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.27KB]
08.09.2015 Objednávky za august 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.31KB]
14.08.2015 Objednávky za júl 2015 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.17KB]
24.10.2012 Objednávka č. 48/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [93.42KB]
26.02.2012 Objednávka 2/2012 - Objednávka skrinka do klubu dôchodcov Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.31KB]
02.04.2012 Objednávka 3/2012 - Ročná objednávka na opravu verejného osvetlenia Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [69.62KB]
05.04.2012 Objednávka 4/2012 - Oprava ústredného kúrenia v kotolni obecného úradu Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [65.34KB]
14.05.2012 Objednávka č. 13/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.44KB]
14.05.2012 Objednávka č. 12/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [82.01KB]
14.05.2012 Objednávka č. 11/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [94.97KB]
14.05.2012 Objednávka č. 10/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [149.73KB]
14.05.2012 Objednávka č. 9/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [176.76KB]
14.05.2012 Objednávka č. 8/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.25KB]
14.05.2012 Objednávka č. 72012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [79.15KB]
16.04.2012 Objednávka 6/2012 - Objednávka kníh - Súťaž "Čítanie o psíčkovi a mačičke" Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [67.92KB]
10.04.2012 Objednávka materiálu - dopojenie kotlov v kotolni OcÚ Objednávka 5/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [67.51KB]
14.12.2016 Objednávky za november 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.03KB]
21.10.2016 Objednávky za september 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [44.78KB]
19.09.2016 Objednávky za august 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.64KB]
18.08.2016 Objednávky za júl 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.15KB]
12.07.2016 Objednávky za jún 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.15KB]
06.07.2016 Objednávky za máj 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.73KB]
25.05.2016 Objednávky za apríl 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.73KB]
21.04.2016 Objednávky za marec 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [43.57KB]
08.03.2016 Objednávky za február 2016 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [39.54KB]
18.09.2012 Objednávka č. 40/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.08KB]
18.09.2012 Objednávka č.39/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.28KB]
13.09.2012 Objednávka č. 38/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [73.63KB]
12.09.2012 Objednávka č. 37/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [94.72KB]
12.09.2012 Objednávka č. 15/1/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [101.01KB]
12.09.2012 Objednávka č. 15/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [99.24KB]
05.09.2012 objednávka č. 36/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [93.59KB]
03.09.2012 objednávka č. 35/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [88.68KB]
13.08.2012 objednávka č. 34/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [79.55KB]
10.08.2012 Objednávka č. 33/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [135.78KB]
10.08.2012 Objednávka č. 32/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [133.98KB]
10.08.2012 Objednávka č. 31/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [132.71KB]
10.08.2012 Objednávka č. 30/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [87.06KB]
23.07.2012 Objednávka č. 29/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.41KB]
23.07.2012 Objednávka č. 28/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [128.27KB]
11.07.2012 Objednávka č. 27/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [96.89KB]
11.07.2012 Objednávka č. 26/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [89.32KB]
06.07.2012 Objednávka č. 25/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [91.25KB]
03.07.2012 Objednávka č. 24/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [98.45KB]
26.06.2012 Objednávka č. 23/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [75.82KB]
26.06.2012 Objednávka č. 22/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [71.16KB]
12.06.2012 Objednávka č. 21/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [102.17KB]
08.06.2012 Objednávka č. 20/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.36KB]
08.06.2012 Objednávka č. 19/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [90.98KB]
08.06.2012 Objednávka č.18/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [92.04KB]
30.05.2012 Objednávka č. 17/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [85.62KB]
30.05.2012 Objednávka č. 16/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [135.48KB]
30.05.2012 Objednávka č. 14/2012 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [97.67KB]
10.04.2017 Objednávky za marec 2017 Objednávky za marec 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.15KB]
09.05.2017 Objednávky za apríl 2017 Objednávky za apríl 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.59KB]
06.06.2017 Objednávky za máj 2017 Objednávky za máj 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.82KB]
06.07.2017 Objednávky za jún 2017 Objednávky za jún 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [41.07KB]
08.08.2017 Objednávky za júl 2017 Objednávky za júl 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.10KB]
07.09.2017 Objednávky za august 2017 Objednávky za august 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [42.82KB]
04.10.2017 Objednávky za september 2017 Objednávky za september 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [38.53KB]
05.12.2017 Objednávky za október 2017 Objednávky za október 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.55KB]
11.12.2017 Objednávky za november 2017 Objednávky za november 2017 Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [40.98KB]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
05.12.2017 Objednávky za október 2017 Objednávky za október 2017 Zákazky stiahnuť Nahlad náhľad [40.54KB]

Súhrnné správy o zákazkách zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.01.2013 Súhrnná správa IV. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [52.20KB]
02.10.2012 Súhrná správa - III. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [42.67KB]
03.01.2013 Súhrnná správa o zákazkách - IV. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [77.96KB]
03.07.2013 Súhrnná správa II. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [53.61KB]
02.04.2013 Súhrnná správa - I. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [26.60KB]
01.10.2014 Súhrrná správa o zákazkách III. Q 2014 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [22.88KB]
02.04.2014 Súhrnná správa I. štvrťrok 2014 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [23.74KB]
02.07.2014 Súhrnná správa o zakázkach II. Q 2014 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť [24.50K]
09.10.2012 Súhrná správa - I. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [29.42KB]
09.10.2012 Súhrná správa - II. štvrťrok 2012 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [26.63KB]
03.10.2013 Súhrnná správa o zákazkách III. štvrťrok 2013 Súhrné správy o zákazkách stiahnuť Nahlad náhľad [56.05KB]