dnes je 14. 12. (štvrtok), čas: 10:59, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Úradné dokumenty

Obec Kamenica zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
16.12.2013 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [319.47K]
07.01.2015 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [371.60K]
16.12.2013 VZN č. 2/2014 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencíí na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [270.60K]
07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228.93K]
07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228.93K]
16.07.2015 VZN č. 3 2014 obce Kamenica o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby VZN stiahnuť Nahlad náhľad [331.17K]
16.07.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [423.13K]
12.05.2012 VZN č. 32012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [524.17K]
01.03.2013 VZN č. 2/2013 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Kamenici VZN stiahnuť Nahlad náhľad [39.27K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230.20K]
01.12.2015 VZN o dani z nehnuteľnosti 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230.20K]
16.12.2015 VZN obce Kamenica č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [226.41K]
15.12.2016 VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409.48K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 7/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272.79K]
16.12.2015 VZN č. 7/2015 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272.79K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450.61K]
16.12.2015 VZN o odpadoch 6 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450.61K]
16.12.2015 VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [448.67K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214.43K]
16.12.2015 VZN obce Kamenica č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214.43K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 8/2015 o výške príspevku na žiaka za pobyt v ŠKD pri ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313.39K]
16.12.2015 VZN č. 8/2015 o výške príspevku žiaka za pobyt v Školskom klube detí prí Základnej škole s materskou školou Kamenica 645 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313.39K]
25.03.2013 VZN č. 4/2013 Požiarny poriadok VZN stiahnuť Nahlad náhľad [205.27K]
25.03.2013 VZN č. 5/2013 o udržiavaní čistoty a o správe a údžbe verejnej zelene a poriadku na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [146.81K]
27.11.2015 Návrh VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379.74K]
16.12.2015 VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379.74K]
15.12.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [374.76K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia