Fotografická súťaž

Kamenické pohľady


organizátor: Obec Kamenica a Centrum tradičnej kultúry v Kamenici

termín súťaže: do 31. augusta 2023 vrátane

kategórie: 1. Zo života obce, 2. Prírodné a kultúrne krásy


Fotografie posielajte mailom na adresu: ctk.kamenica@gmail.com

Do e-mailu pošlite aj nasledujúce informácie: 1. názov fotografie a dátum alebo aspoň rok jej zhotovenia, 2. názov kategórie, do ktorej sa fotografia prihlasuje, 3. meno a priezvisko autora fotografie, 4. vek autora, 5. adresa, mailová adresa a telefónne číslo

Každý súťažiaci môže poslať najviac štyri fotografie, do každej kategórie maximálne dve.

 

Povolené formáty fotografií: .jpg .tiff

Minimálna veľkosť: 300 dpi a dlhšia strana aspoň 1600 pixelov


Zaslaním fotografie autor súhlasí s pravidlami súťaže a dáva organizátorovi súhlas na použitie fotografie v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.


Víťazov vyberie porota a ich mená zverejní na vernisáži výstavy fotografií 17. septembra 2023. Porota má právo výberu fotografií na výstavu. Výstava bude prebiehať v Centre tradičnej kultúry v Kamenici, Kamenica 204 do 31. októbra 2023.


Na facebookovom profile Obce Kamenica prebehne aj hlasovanie verejnosti prostredníctvom „lajkov“ na zverejnené fotografie v termíne 04. - 15. septembra 2023.


Víťazi získajú rôzne ceny (grafiku - linoryt Kamenického hradu od Mgr. art. J. Česlu, publikáciu o Kamenici a iné, ktoré priebežne zverejníme).


Mená odbornej poroty budú zverejnené čoskoro.