Obecné zastupiteľstvo v Kamenici na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE KAMENICA

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENI A

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Kamenca upravujú odmeňovanie:

 

1.) poslancov obecného zastupiteľstva,

2.) členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, 3.) zástupcu starostu

(2) Obec poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa týchto zásad odmeňovania poslancov.

 

(3) Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením na Poslanec

 

stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.

(4) Člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením na Obecný úrad v Kamenici. Nárok na odmenu za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva stráca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.

 

(5) Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere, t. j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 

(6) Pokiaľ bola zo strany zamestnávateľa poskytnutá poslancom alebo členom komisií, ktorí nie sú poslancami náhrada mzdy alebo inej odmeny v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie, má zamestnávateľ nárok na jej refundáciu od obce.

 

(7) Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku. Výšku ušlého zárobku musí preukázať poslanec, ktorý náhradu od obce požaduje.

 

§ 2

ODMEŇOVANIE POSLANCOV

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva - avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí včítane hlasovania - takto :

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 22,- €

 

b) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 5,-€/hodina.

 

(2) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.

 

(3) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie.

 

(4) Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom Obecného úradu obce Kamenica 1 x ročne

 

v hotovosti z pokladne obecného úradu alebo na číslo účtu, ak poslanec predloží doklad o účte.

(5) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce Kamenica v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

§ 3

ODMEŇOVANIE ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHOZASTUPITEĽSTVA, KTORÍ NIE SÚ POSLANCAMI

(1) Členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec patrí odmena účasť na zasadnutí komisie avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí včítane hlasovania takto :

 

za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 5,-€/hodina.

(2) Člen komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu tak, že svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia komisie, potvrdí svoju účasť na uvedených zasadnutiach.

(3) Odmena je členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec, uhrádzaná na základe

 

prezenčnej listiny 1 x ročne prostredníctvom obecného úradu obce Kamenica v hotovosti z pokladne

obecného úradu alebo na číslo účtu, ak člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec,

predloží doklad o účte.

(4) Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie v kalendárnom roku presiahnuť polovicu mesačného platu starostu obce Kamenica v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

§ 4

ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU

(1) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 99,59 € za mesiac.

 

(2) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene vyplácajú aj odmeny v zmysle § 2 týchto zásad.

 

(3) Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne obce

 

Kamenica v hotovosti z pokladne obecného úradu alebo na číslo účtu, ak zástupca starostu predloží

doklad o účte.

(4) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce

Kamenica v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

(5) Do súčtu týchto odmien sa započítava aj odmena za výkon funkcie zástupcu starostu.

§ 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kamenica boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Kamenica dňa 14. 2. 2019.

 

(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

 

Týmto dňom sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kamenica

zo dňa 24. 02. 2010 a to vrátane všetkých dodatkov a doplnení.

(3) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Kamenica.

 

V Kamenici dňa 14. 2. 2019

..............................

Ing. Michal Guľaš-starosta obce