Tento organizačný poriadok bol vydaný dňa 14. 2. 2019.
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 14. 2. 2019.
Tento organizačný poriadok bol daný na vedomie obecnému zastupiteľstvu dňa 14. 2. 2019.
Starosta obce Kamenica na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vydáva tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Obecného úradu v Kamenici

§ 1

1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Kamenici je základnou organizačnou právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce vykonávajúcich pracovnú činnosť v rámci zabezpečovania činnosti obecného úradu.
2. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, právomoc a pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Prvá hlava

OBECNÝ ÚRAD

§ 2

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou:
a) písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a obecnej rady a je podateľňou a výpravňou písomností obce;
b) odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií;
c) písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce
d) výkon všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady ako aj rozhodnutí obce.
3. Obecný úrad taktiež:
- zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra,
- zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí obce a vypracúva písomné rozhodnutia obce (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj osobitných právnych predpisov),
- zabezpečuje na požiadanie poslancom obecného zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy;
- zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec;
- zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. na úrovni globálnej, informačnej a komunikačnej, počítačovej bezpečnosti.

§ 3

Právne postavenie obecného úradu

1. Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje starosta, ktorý o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu informuje obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.
2. Obecný úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.
3. Obecný úrad má sídlo: Obecný úrad v Kamenici, číslo 401, 082 71 pošta Lipany
4. Prácu obecného úradu riadi starosta.

§ 4

Financovanie a hospodárenie obecného úradu

1. Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce. Rozpočet obce musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu, ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie činnosti obecného úradu.
2. Objem finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu a na nákup technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v danom kalendárnom roku. Pritom je povinné prihliadať na oprávnené nároky súvisiace so zabezpečovaním a realizáciou verejnej správy prostredníctvom zamestnancov obce.
3. Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, spravidla na návrh starostu obce, upraviť objem finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov obecného úradu v priebehu kalendárneho roka.
Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:
- nová právna úprava
- organizačné zmeny
- systémové opatrenia.
4. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Kamenica. Tieto zásady sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na činnosť obecného úradu.

Druhá hlava

VZŤAH VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE K OBECNÉMU ÚRADU

§ 5

Postavenie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
- rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami zverenými obecnému úradu,
- schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje ich finančné hospodárenie,
- schvaľuje rozpočet obce, vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu, ako i jeho zmeny a kontroluje jeho dodržiavanie.
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj v iných veciach, ak sa domnieva, že je to v dôležitom záujme obce, ak je to v súlade s ust. § 11 odst. 4 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb..
3. Obecné zastupiteľstvo nie je oprávnené a nemôže zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti starostu obce vymedzenej v ust. § 13 ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb..

§ 6

Postavenie starostu

1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce s plným pracovným úväzkom.
3. Zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.
4. Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer.
5. Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.
6. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
- vydáva Organizačný poriadok obecného úradu
- vydáva Poriadok odmeňovania zamestnancov obce
- vydáva Pracovný poriadok zamestnancov obce
- určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
- vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Kamenica a všeobecne záväznými nariadenia obce,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Kamenica alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
- v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
- schvaľuje všetky výdavkové položky (doklady, faktúry) v súlade so schváleným objemom rozpočtových finančných prostriedkov,
- zabezpečuje úlohy na úseku CO a krízového riadenia,
- zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich obecnému úradu a stará sa o ich údržbu
- stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade
- rozhoduje o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
- udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
- schvaľuje podanie žalôb obcou na súdy.
7. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
8. Starosta môže delegovať niektoré právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon a tento Organizačný poriadok obecného úradu v Kamenici.

§ 7

Postavenie zástupcu starostu k obecnému úradu

1. Starostu zastupuje zástupca starostu.
2. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
3. Zástupcu starostu poveruje starosta obce spravidla na celé funkčné obdobie do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
4. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
5. Rozsah v akom zástupca starostu zastupuje starostu určuje starosta v písomnom poverení.
6. Výkon funkcie zástupcu starostu nezakladá jeho pracovný pomer k obci.
7. Obec Kamenica poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu. Výšku odmeny stanoví obecné zastupiteľstvo v zásadách odmeňovania poslancov.
8. V čase neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu i vo veciach, na výkon ktorých mu bolo starostom udelené osobitné splnomocnenie, i nad rámec činností a úkonov uvedených v písomnom poverení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

§ 8

Postavenie hlavného kontrolóra

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Kamenica. Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Hlavný kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie obecnému zastupiteľstvu. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra , jeho plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra určuje zákon o obecnom zriadení.
2. Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, kontroluje vybavovanie petícií, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontroluje plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontroluje dodržiavanie interných predpisov obce a kontroluje plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
3. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
4. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zák. č. 369/1990 Zb..
5. Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods. 2 a 3 tohto článku organizačného poriadku,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej časti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažností,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
7. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
8. Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- vykonáva kontrolu plnenia úloh obce v rozsahu svojej právomoci,
- vykonáva kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku jednotlivými oddeleniami úradu;
- kontroluje ako obecný úrad zabezpečuje písomnú agendu jednotlivých orgánov obce,
- kontroluje ako obecný úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
- upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu,
- na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu obce zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,
- vykonáva kontrolu vnútorných vecí v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.,
- kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce,
- kontroluje nakladanie s majetkom obce.
9. Pri výkone svojich úloh hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov obce v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.

Tretia hlava

ORGANIZÁCIA OBECNÉHO ÚRADU

§ 9

Obecný úrad má dvojstupňové riadenie:
1. Starosta obce
2. Odborní a manuálni zamestnanci
§ 10
V organizácii a riadení práce zamestnancov obecného úradu sa uplatňujú tieto základné princípy:
a) spolupráca zamestnancov pri plnení úloh,
b) koordinácia stanovísk,
c) riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh sa riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne starosta obce.

Štvrtá hlava

ZAMESTNANCI PRACUJÚCI NA OBECNOM ÚRADE

§ 11

1. Práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu vyplývajú zo zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce a z všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj z ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na k činnosti samosprávy a z Pracovného poriadku obce Kamenica.
2. Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovných zmluvách, v kolektívnej zmluve, vo vnútro–organizačných právnych aktoch obce a v pokynoch a príkazoch starostu.

Piata hlava

SPISOVÁ SLUŽBA a OBEH PÍSOMNOSTI

§ 12

Spisová služba

1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedajú odborní zamestnanci a starosta obce.
2. Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami s náležitou starostlivosťou, včas ich vybavovať a chrániť ich pred znehodnotením alebo stratou.
3. Postup pri vyhotovovaní, odosielaní, označovaní, archivácii spisov, a príjme, triedení archivovaní a skartácii zásielok upravuje – „Registratúrny poriadok na správu registratúry obecného úradu v Kamenici“.

§ 13

Obeh písomností

1. Na obehu písomností sa zúčastňujú odborní zamestnanci obecného úradu a starosta, ktorí jednotlivé písomnosti vyhotovujú, hodnotia, kontrolujú a schvaľujú.
2. Podrobná úprava obehu písomností je obsiahnutá v „Registratúrnom poriadku na správu registratúry obecného úradu v Kamenici“. Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú „Zásady pre obeh účtovných dokladov v podmienkach samosprávy obce Kamenica“.

Šiesta hlava

PEČIATKY

§ 14

1. Starosta používa okrúhlu pečiatku uprostred s erbom obce s textom „OBEC KAMENICA“, okrúhlu pečiatku uprostred so znakom Slovenskej republiky s textom „OBEC KAMENICA“.
2. Referentka obecného úradu používa okrúhlu pečiatku s erbom obce s textom „OBEC KAMENICA, okrúhlu pečiatku uprostred so znakom Slovenskej republiky s textom OBEC KAMENICA, podlhovastú pečiatku s názvom – Obec Kamenica, Obecný úrad, 082 71 Lipany.
3. Obecný úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku na vyznačenie právoplatnosti listín, registratúrnu podlhovastú pečiatku na správu registratúry, podlhovastú pečiatku na overenie podpisov, podlhovastú pečiatku na overenie listín, malú okrúhlu pečiatku uprostred so znakom Slovenskej republiky s textom „OBEC KAMENICA OHLASOVŇA“, podlhovastú pečiatku na preskúmanie dokladov podľa zákona č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole.
4. Všetky pečiatky sú evidované a o i ch pridelení vedie samostatný odborný referent obce evidenciu.

Siedma hlava

OCHRANA MAJETKU OBCE

§ 15

1. Za ochranu objektov a zvereného majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zodpovedá starosta obce ako aj ďalší pracovníci pracujúci na obecnom úrade v rozsahu svojej pôsobnosti.
2. Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku obce v objektoch obecného úradu upravujú „ Zásady na ochranu majetku“.
3. Súčasťou „Zásad na ochranu majetku“ je spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dvier a brán objektov v užívaní obecného úradu.

Ôsma hlava

Záverečné ustanovenia

§ 16

1. Starosta obce je povinný oboznámiť podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, a u nových zamestnancov najneskôr v deň ich nástupu do zamestnania. Starosta zabezpečuje priebežne oboznamovanie podriadených zamestnancov so zmenami organizačného poriadku a vedie o tom písomnú evidenciu. Zároveň vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Organizačného poriadku. Zamestnanci obce písomne potvrdia, že sa oboznámili s týmto organizačným poriadkom, potvrdenie sa založí do osobného spisu zamestnanca.
2. Organizačný poriadok Obecného úradu v Kamenici je k dispozícii zamestnancom obecného úradu u odbornej referentky obecného úradu a u starostu, ktorí sú povinní umožniť do neho nahliadnuť.
3. Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Kamenici, vydáva, mení a dopĺňa starosta obce Kamenica.
4. Tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Kamenici nadobúda účinnosť dňa 14. 2. 2019.
Ing. Michal Guľaš
starosta obce