§ 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

5. zasadnutie OZ dňa  18. 09. 2019

7. zasadnutie OZ dňa  04. 03. 2020  
Starosta obce Kamenica zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 04. 03. 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kamenica.
Program jednania:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, volba návrhovej komisie
  3. Informácia o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ
  4. Úprava rozpočtu - návrh - Rozp. opatrenie č. 14/2019, č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 4/2020
  5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019
  6. Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD, a. s., Košice
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver