Dňa 22. augusta 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky v Sabinove. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predkladal na schválenie predsedovi a členom vlády SR materiál „Akčný plán rozvoja okresu Sabinov“ na základe zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vláda Slovenskej republiky Akčný plán schválila.

Aktuálne informácie o podpore okresu Sabinov

Podporené v obci Kamenica: 11. 12. 2017

Regionálny príspevok Úradu vlády SR
Číslo zmluvy: ÚV SR – 939/2017
Číslo žiadosti: 058/2017/SB

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb.

Opatrenie: D.3. Podpora budovania sociálnych zariadení a centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Aktivita D.3.1. Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení na území okresu Sabinov.

Prijímateľ: Obec Kamenica
Začiatok realizácie: 9/2017
Koniec realizácie: 9/2019
Výška poskytnutého príspevky: 20.899,79 Eur.

Regionálny príspevok bol použitý na úhradu nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na výstavbu „Domu seniorov v Kamenici“ s kapacitou 25 osôb na 24- hod. starostlivosť a 25 osôb denného stacionára a búracích prác starej budovy materskej školy.