Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum Obsah VO Prílohy
25.03.2021 Verejná súťaž č. 01/2021 na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý nájom pozemkov Obce Kamenica.
2 detaily VO
29.03.2018 Výzva - Zberný dvor v obci Kamenica

Obec Kamenica, Obecný úrad, Kamenica 401, 082 81 Lipany, ako verejný obstrávateľ v zmysle § 7. ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „ Zberný dvor v obci Kamenica“ (viac info v prílohe výzvy)

6 detaily VO
09.11.2017 Výzva - Realizácia stavebných úprav na obnovu predbránia Hradu v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie

Výzva

0 detaily VO
09.11.2017 Výzva - Realizácia stavebných úprav na obnovu predbránia Hradu v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie

Výkaz - výmer

0 detaily VO
12.09.2017 Výzva - Knižná publikácia o hrade v Kamenici pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráci v obl
0 detaily VO
12.09.2017 Výzva - Archeologický výskum pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho
0 detaily VO
25.08.2017 Výzva - Premostenie lávky na cyklotrase pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblati k
0 detaily VO
25.08.2017 Výzva - Vytýčenie cyklotrasy pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúreho a
0 detaily VO
23.11.2016 Oprava výzvy - Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Dom seniorov v Kam
0 detaily VO
16.11.2016 Výzva – Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Dom seniorov v Kamenici“
0 detaily VO
10.08.2016 Vypracovanie špecifickej ekonomickej a finančnej analýzy pre obec Kamenica v rámci výzvy PLSK 2014-2020
0 detaily VO
08.08.2016 Výzva - Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu „Muszyna – Kamenica - Lipany“ Posilnenie cezhraničnej spol
0 detaily VO
03.08.2016 Archeologický výskum na objekte Hrad Kamenica č. ÚZPF 304/1 – vstupná brána pri juhovýchodnej bašte
0 detaily VO
02.10.2014 Výzva na predkladanie ponúk "Zimná údržba" 2014/2015
0 detaily VO
12.03.2014 výzva na predkladanie ponúk "Dodávaka a doprava detskej drevenej zostavy - domčeka s dvomi hojdačkami a šmýkalkou
0 detaily VO
31.01.2014 Prieskum trhu - porealizačné zameranie
0 detaily VO
03.01.2014 Výzva č. 1/2014 na predkladanie CP "Predaj stravných lístkov"
0 detaily VO
29.10.2013 Výzva Projektová dokumentácia stavby "Zlepšenie bezpečnosti a dovodnenie št. cesty 1/68-Kamenica okr. Sabinov"
0 detaily VO