Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Kamenica (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva - Zberný dvor v obci Kamenica

Obec Kamenica, Obecný úrad, Kamenica 401, 082 81 Lipany, ako verejný obstrávateľ v zmysle § 7. ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „ Zberný dvor v obci Kamenica“ (viac info v prílohe výzvy)