Kostol Všetkých Svätých

V obci sa nachádza jeden kostol - rímskokatolícky, zasvätený Všetkým svätým.

Kostol vznikol v obci v 13. storočí ako ranostredoveká stavba, na čo poukazovali jeho viaceré architektonické prvky.

Išlo o časti pastofória, ktoré boli sekundárne zamurované v obvodovom múre kostola, ale aj polkruhovo ukončený kamenný južný portál, v súčasnosti prezentovaný aj na novej lodi kostola. Predpokladáme, že išlo o jeden z najstarších kostolov na Hornej Toryse.

Keďže veľká časť pôvodného kostola bola pri stavbe nového zbúraná bez pamiatkového výskumu a odborného zdokumentovania, nevieme presne určiť jeho stavebný vývoj. Do súčasnosti sa v Kostole Všetkých svätých zachovala aj stredoveká kamenná krstiteľnica.

Prvý záznam o kňazovi v obci je až z roku 1330. Farár Gotfrid je označený „de Lapide“, teda z Kamenice v latinskom prepise. V 1. polovici 14. storočia sa v kostole nachádzala zázračná hostia, ku ktorej sa konali dokonca púte. Kostol, postavený podľa stredovekých zvyklostí na návrší, mal okolo cintorín a murovanú ohradu.

V rokoch 1580 – 1703 spravovali kostol evanjelici. Juhovýchodne od kostola postavili novú faru v roku 1743. Kanonická vizitácia z roku 1749 uvádza, že v Kostole Všetkých svätých sú tri oltáre – hlavný Všetkých svätých a bočné Panny Márie a sv. Anny. Kostol mal drevenú zvonicu s tromi zvonmi. Väčšou prestavbou prešiel kostol v roku 1806, kedy vznikla veža, klenby, empora i nové ukončenie presbytéria s konchou, dodnes zachované.

Veľký zásah do kostola nastal po politickej zmene v roku 1989, kedy mohli veriaci slobodne uvažovať o zväčšení kostola, ktorý už veriacim Kamenice nepostačoval. Prvé stretnutie úradníkov v tejto veci sa uskutočnilo už v decembri 1989. Keďže stojaci kostol nebol zapísaný v zozname pamiatok, mohla sa jeho časť zbúrať, aj keď sa uvažovalo aj o stavbe nového. Ešte pred prestavbou kostola postavili veriaci v rokoch 1990 – 1991 novú faru hneď vedľa barokovej fary. Zemné práce na kostole sa začali v jeseni 1993. Autorom projektu nového chrámu bol Ing. arch. Pavol Repka. Kostol slávnostne konsekroval 27.8.1995 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.

 

Navštívte Centrum tradičnej kultúry s múzeom v obci, kde je aj expozícia o kostole s historickými fotografiami.

 

románsky portál z pôvodného kostola

súčasný kostol