• OcÚ Kamenica

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  20.10.2014 Návrh na zrušenie trvalého pobytu Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [46,75KB]
  08.08.2014 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [174,94KB]
  08.05.2016 Záverečný účet za rok 2015 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [494,59KB]
  28.11.2016 Návrh rozpočtu výdavky obec 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [190,32KB]
  21.07.2015 Záverečný účet obce za rok 2014 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [331,36KB]
  28.11.2016 Návrh rozpočtu obce Kamenica + ŽS s MŠ Kamenica na roky 2017-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216,62KB]
  28.11.2016 Návrh rozpočtu obce príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [83,76KB]
  28.11.2016 ZŠ s MŠ Kamenica-podr.návrh rozp.2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [766,82KB]
  30.11.2015 Návrh rozpočtu-výdavky ZŠ s MŠ Kamenica 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,29MB]
  30.11.2015 Návrh rozpočtu - Výdavky obec Kamenica 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [169,71KB]
  27.02.2014 Smernica o používaní spoločenských priestorov budovy Obecného úradu v obci Kamenica Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [446,84KB]
  12.03.2012 Voľby do NR SR 2012 - Výsledky hlasovania v našej obci Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [67,50KB]
  18.07.2011 Oznam o kolaudácii vodovodu Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [35,86KB]
  18.07.2011 Technické podmienky umiestnenia vodomernej šachty Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [108,25KB]
  16.12.2013 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [319,47KB]
  07.01.2015 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [371,60KB]
  16.12.2013 VZN č. 2/2014 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencíí na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [270,60KB]
  07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228,93KB]
  07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228,93KB]
  28.10.2016 Rekapitulácia rozpočtu obec + ZŠ s MŠ na roky 2017-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216,62KB]
  30.11.2015 Rekapitulácia rozpočtu obec + ZŠ s MŠ na roky 2016-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [216,74KB]
  16.07.2015 VZN č. 3 2014 obce Kamenica o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby VZN stiahnuť Nahlad náhľad [331,17KB]
  16.07.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [423,13KB]
  12.05.2012 VZN č. 32012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [524,17KB]
  01.03.2013 VZN č. 2/2013 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Kamenici VZN stiahnuť Nahlad náhľad [39,27KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230,20KB]
  01.12.2015 VZN o dani z nehnuteľnosti 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230,20KB]
  16.12.2015 VZN obce Kamenica č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [226,41KB]
  15.12.2016 VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409,48KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 7/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272,79KB]
  16.12.2015 VZN č. 7/2015 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272,79KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450,61KB]
  16.12.2015 VZN o odpadoch 6 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450,61KB]
  16.12.2015 VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [448,67KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214,43KB]
  16.12.2015 VZN obce Kamenica č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214,43KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 8/2015 o výške príspevku na žiaka za pobyt v ŠKD pri ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313,39KB]
  16.12.2015 VZN č. 8/2015 o výške príspevku žiaka za pobyt v Školskom klube detí prí Základnej škole s materskou školou Kamenica 645 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313,39KB]
  25.03.2013 VZN č. 4/2013 Požiarny poriadok VZN stiahnuť Nahlad náhľad [205,27KB]
  25.03.2013 VZN č. 5/2013 o udržiavaní čistoty a o správe a údžbe verejnej zelene a poriadku na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [146,81KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379,74KB]
  16.12.2015 VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379,74KB]
  15.12.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [374,76KB]
  11.07.2017 Záverečný účet obce za rok 2016 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [584,49KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2018 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [410,21KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komptencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [375,53KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [289,81KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb VZN stiahnuť Nahlad náhľad [233,53KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [449,75KB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet Výdavky rok 2018 Obec Schválený rozpočet Výdavky rok 2018 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [185,08KB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet Príjmy rok 2018 Obec Schválený rozpočet Príjmy rok 2018 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,00BB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet 2018 Výdavky ZŠ s MŠ Kamenica Schválený rozpočet 2018 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [140,54KB]
  23.02.2018 Schválený rozpočet 2018 Príjmy ZŠ s MŠ Kamenica Schválený rozpočet 2018 Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [82,35KB]
  23.02.2018 Plnenie rozpočtu 2017 Príjmy obec stiahnuť Nahlad náhľad [56,59KB]
  23.02.2018 Plnenie rozpočtu 2017 Výdavky obec stiahnuť Nahlad náhľad [151,77KB]
  23.02.2018 Plnenie rozpočtu 2017 Príjmy ZŠ s MŠ Kamenica stiahnuť Nahlad náhľad [167,77KB]
  23.02.2018 Plnenie rozpočtu 2017 Výdavky ZŠ s MŠ Kamenica stiahnuť Nahlad náhľad [219,50KB]
  23.02.2018 Rekapitulácia-Schválený rozpočet obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica roky 2018-2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [220,96KB]
  26.02.2018 Sadzobník správnych poplatkov Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [477,95KB]
  02.05.2018 Návrh Záverečný účet za rok 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [488,40KB]
  20.06.2018 Záverečný účet za rok 2017 Záverečný účet za rok 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [488,20KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 výške príspevku na čiastočnú úhradu ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [291,02KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda VZN stiahnuť Nahlad náhľad [380,51KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409,78KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [445,32KB]
  22.10.2018 Rekapitulácia-Schválený rozpočet obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica roky 2019-2021 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [219,06KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [91,59KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [181,33KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu obec - Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [90,74KB]
  22.10.2018 Návrh rozpočtu obec - Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [218,68KB]
  15.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [388,39KB]
  15.02.2019 Novela Všeobecne záväzné naridenie č. 2/2019 obce Kamenica o mieste a čase zápisu ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [193,90KB]
  02.03.2019 Plnenie rozpočtu 2018 Príjmy obec Plnenie rozpočtu 2018 Príjmy obec stiahnuť Nahlad náhľad [58,74KB]
  02.03.2019 Plnenie rozpočtu 2018 Výdavky obec Plnenie rozpočtu 2018 Výdavky obec stiahnuť Nahlad náhľad [173,73KB]
  02.03.2019 Plnenie rozpočtu 2018 Príjmy ZŠ s MŠ Kamenica Plnenie rozpočtu 2018 Príjmy ZŠ ... stiahnuť Nahlad náhľad [271,88KB]
  02.03.2019 Plnenie rozpočtu 2018 Výdavky ZŠ s MŠ Kamenica Plnenie rozpočtu 2018 Výdavky ZŠ ... stiahnuť Nahlad náhľad [1,78MB]
  10.05.2019 Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 Návrh Záverečného účtu obce za ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [498,31KB]
  20.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [74,38KB]
  20.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 4/2019 o určení výšky príspevku na ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [318,50KB]
  20.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o podmienkach predaja a poskytovania ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [357,20KB]
  17.07.2019 Záverečný účet za rok 2018 Záverečný účet za rok 2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [496,77KB]
  31.07.2019 Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [251,85KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu obec - Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [73,05KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [352,54KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu obec - Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [237,03KB]
  18.11.2019 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,54MB]
  18.11.2019 Rekapitulácia-Návrh rozpočet obce Kamenica + ZŠ s MŠ Kamenica roky 2020-2022 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,93KB]
  12.12.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [532,59KB]
  12.12.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamencia č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [573,39KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Príjmy obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [73,34KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Príjmy ZŠ s MŠ Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [399,76KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Výdavky obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [241,74KB]
  10.01.2020 Schválený rozpočet 2020 Výdavky ZŠ s MŠ Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [4,04MB]
  10.01.2020 Rekapitulácia Schválený rozpočet 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [277,92KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Príjmy obec Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [58,04KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Príjmy ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [54,18KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Výdavky obec Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [176,74KB]
  24.02.2020 Plnenie rozpočtu za rok 2019 Výdavky ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2019 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [499,59KB]
  27.04.2020 Návrh Záverečného účtu za rok 2019 Návrh záverečného účtu za rok ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [969,65KB]
  26.06.2020 Záverečný účet za rok 2019 Záverečný účet za rok 2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [970,86KB]
  13.08.2020 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica č. 4/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [475,45KB]
  27.11.2020 Návrh ZŠ s MŠ Príjmy 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [110,97KB]
  27.11.2020 Návrh obec Príjmy 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [75,40KB]
  27.11.2020 Návrh ZŠ s MŠ Výdavky 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  27.11.2020 Návrh obec Výdavky 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [248,56KB]
  27.11.2020 Rekapitulácia Návrh rozpočtu obec + ZŠ s MŠ 2021-2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,92KB]
  17.12.2020 VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunál. odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [140,37KB]
  17.12.2020 VZN obce Kamenica č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [572,82KB]
  17.12.2020 VZN č. 4/2020 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [510,01KB]
  17.12.2020 VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [931,36KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Príjmy obec Schválený rozpočet 2021 Príjmy obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [79,71KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Príjmy ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2021 Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [99,69KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Výdavky obec Schválený rozpočet 2021 Výdavky obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [250,94KB]
  08.01.2021 Schválený rozpočet 2021 Výdavky ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2021 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  08.01.2021 Rekapitulácia-Schválený rozpočet 2021 Rekapitulácia-Schválený rozpočet 2021 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [278,60KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Príjmy obec Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [57,72KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Príjmy ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [305,14KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Výdavky obec Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [162,02KB]
  17.02.2021 Plnenie rozpočtu za rok 2020 Výdavky ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2020 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [2,24MB]
  11.05.2021 Návrh Záverečný účet obce za rok 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,99MB]
  10.06.2021 Uznesenia č. 162 -172 zo dňa 10. 03. 2021 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [587,81KB]
  25.06.2021 Záverečný účet za rok 2020 Záverečný účet za rok 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,99MB]
  09.09.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameinca č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [460,35KB]
  15.12.2021 VZN obce Kamenica č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [574,80KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu obec Príjmy roky 2022-2024 Návrh rozpočtu obec Príjmy roky ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [78,38KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu Príjmy ZŠ s MŠ na roky 2022-2024 Návrh rozpočtu Príjmy ZŠ s ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [374,17KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu Výdavky obec na roky 2022-2024 Návrh rozpočtu Výdavky obec na ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [249,87KB]
  29.11.2021 Návrh rozpočtu Výdavky ZŠ s MŠ na roky 2022-2024 Návrh rozpočtu Výdavky ZŠ s ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,12MB]
  29.11.2021 Rekapitulácia-Návrh rozpočtu Obec + ZŠ s MŠ na roky 2022-2024 Rekapitulácia - Návrh rozpočtu Obec ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,57KB]
  15.12.2021 VZN č. 2/2021 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [510,12KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Príjmy obec Schválený rozpočet 2022 Príjmy obec Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [79,45KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Príjmy ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2022 Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [118,29KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Výdavky obec Schválený rozpočet 2022 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [252,63KB]
  24.01.2022 Schválený rozpočet 2022 Výdavky ZŠ s MŠ Schválený rozpočet 2022 Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,16MB]
  24.01.2022 Rekapitulácia - Schválený rozpočet 2022 Rekapitulácia - Schválený rozpočet 2022 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [280,22KB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Príjmy obec Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [842,24KB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Príjmy ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [234,48KB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Výdavky obec Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,97MB]
  22.02.2022 Plnenie rozpočtu za rok 2021 Výdavky ZŠ s MŠ Plnenie rozpočtu za rok 2021 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [2,46MB]
  10.05.2022 Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021 Návrh - Záverečný účet obce ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  17.06.2022 Záverečný účet obce za rok 2021 Záverečný účet obce za rok ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0,98MB]
  20.07.2022 VZN obce Kamenica č. 1/2022 o určení výšky príspevku na ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [458,46KB]
  29.11.2022 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [519,53KB]
  29.11.2022 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalend. rok 2023 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [605,93KB]
  29.11.2022 Návrh VZN č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409,34KB]
  29.11.2022 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad v základnej škole s materskou školou a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [449,75KB]
  29.11.2022 Návrh Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [210,12KB]
  30.11.2022 Rekapitulácia-Návrh rozpočtu obce Kamenica+ZŠ s MŠ Kamenica na roky 2023-2025 Rekapitulácia-Návrh rozpočtu obce Kamenica+ZŠ s ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [243,38KB]
  30.11.2022 Návrh rozpočtu-Výdavky-obec na roky 2023-2025 Návrh rozpočtu-Výdavky-obec na roky 2023-2025 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [224,64KB]
  30.11.2022 Návrh rozpočtu-Príjmy-obec na roky 2023-2025 Návrh rozpočtu-Príjmy-obec na roky 2023-2025 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [82,23KB]
  30.11.2022 Návrh rozpočtu-Príjmy-ZŠ s MŠ Kamenica na roky 2023-2025 Návrh rozpočtu-Príjmy-ZŠ s MŠ Kamenica ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [399,90KB]
  30.11.2022 Návrh rozpočtu-Výdavky-ZŠ s MŠ Kamenica na roky 2023-2025 Návrh rozpočtu-Výdavky-ZŠ s MŠ Kamenica ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [3,78MB]
  15.12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [509,95KB]
  15.12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalend. rok 2023 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [573,85KB]
  15.12.2022 VZN č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [377,60KB]
  15.12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad v základnej škole s materskou školou a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobonosti obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [418,05KB]
  15.12.2022 Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [205,46KB]
  12.01.2023 Rekapitulácia - Schválený rozpočet na rok 2023 Rekapitulácia-Schválený rozpočet na rok 2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [281,01KB]
  12.01.2023 Schválený rozpočet - Príjmy ZŠ s MŠ Kamenica rok 2023 Schválený rozpočet - Príjmy ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [89,80KB]
  12.01.2023 Schválený rozpočet - Výdavky ZŠ s MŠ Kamenica rok 2023 Schválený rozpočet - Výdavky ZŠ ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [196,67KB]
  12.01.2023 Schválený rozpočet - Príjmy Obec Kamenica rok 2023 Schválený rozpočet - Príjmy Obec ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [83,19KB]
  12.01.2023 Schválený rozpočet - Výdavky Obec Kamenica rok 2023 Schválený rozpočet - Výdavky Obec ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [226,97KB]
  25.02.2023 Plnenie rozpočtu za rok 2022 Príjmy ZŠ s MŠ Kamenica Plnenie rozpočtu za rok 2022 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [280,96KB]
  25.02.2023 Plnenie rozpočtu za rok 2022 Výdavky ZŠ s MŠ Kamenica Plnenie rozpočtu za rok 2022 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [2,41MB]
  25.02.2023 Plnenie rozpočtu za rok 2022 Príjmy obec Kamenica Plnenie rozpočtu za rok 2022 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [60,86KB]
  25.02.2023 Plnenie rozpočtu za rok 2022 Výdavky obec Kamenica Plnenie rozpočtu za rok 2022 ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [156,82KB]
  12.05.2023 Návrh - Záverečný účet obce za rok 2022 Návrh - Záverečný účet obce ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,01MB]
  17.07.2023 Záverečný účet obce za rok 2022 Záverečný účet obce za rok ... Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,01MB]
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  17.12.2014 Uznesenia č. 1-10 zo dňa 10. 12. 2014 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [433,95K]
  14.03.2013 Uznesenia č. 1-22 zo dňa 28. 2. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [214,18K]
  17.03.2014 Uznesenia č. 1-22 zo dňa 12. 3. 2014 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [519,12K]
  12.03.2015 Uznesenia č. 11-29 zo dňa 5. 3. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [770,81K]
  25.05.2016 Uznesenia č. 115-125 zo dňa 17. 5. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [449,47K]
  11.08.2016 Uznesenia č. 126-132 zo dňa 3. 8. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [298,91K]
  28.10.2016 Uznesenia č. 133-150 zo dňa 19. 10. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [695,69K]
  05.06.2013 Uznesenia č. 23 - 29 zo dňa 14. 5. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [77,22K]
  02.07.2013 Uznesenia č. 30 - 42 zo dňa 20. 6. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [144,97K]
  09.06.2015 Uznesenia č. 30 - 46 zo dňa 20. 5. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [927,23K]
  15.06.2015 Uznesenia č. 30-46 zo dňa 20. 5. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [951,73K]
  15.06.2015 Uznesenia č. 30-46 zo dňa 20. 5. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [951,73K]
  01.06.2015 Uznesenia č. 30 - 46 zo dňa 20. 5. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [906,52K]
  01.06.2015 Uznesenia č. 30 - 46 zo dňa 20. 5. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [906,52K]
  25.09.2013 Uznesenia č. 43 -54 zo dňa 11. 9. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [373,00K]
  13.11.2014 Uznesenia č. 45-63 zo dňa 5.11.2014 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [531,98K]
  22.07.2015 Uznesenia č. 47 - 57 zo dňa 15. 7. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [570,59K]
  25.07.2012 Uznesenia č. 48-54 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [86,07K]
  01.10.2012 Uznesenia č. 55 - 80 zo dňa 12. 9. 2012 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [492,00K]
  20.12.2013 Uznesenia č. 56-73 zo dňa 14. 12. 2013 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [485,99K]
  15.10.2015 Uznesenia č. 58-69 zo dňa 7.10.2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [523,04K]
  21.12.2015 Uznesenia č. 70-93 zo dňa 15. 12. 2015 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [399,14K]
  20.12.2012 Uznesenia č. 82 - 105 zo dňa 14. 12. 2012 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [241,61K]
  03.02.2016 Uznesenia č. 94-95 zo dňa 28. 1. 2016 Uznesenia stiahnuť [15,25K]
  17.03.2016 Uznesenia č. 96-114 zo dňa 9. 3. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [686,00K]
  17.04.2012 uznesenia_101-128 Uznesenia stiahnuť [316,00K]
  17.04.2012 uznesenia_49-61 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [57,48K]
  21.12.2016 Uznesenia č. 151-167 zo dňa 14. 12. 2016 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [375,70K]
  16.03.2017 Uznesenie č. 168-184 zo dňa 7. 3. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [370,41K]
  10.05.2017 Uznesenia č. 185-197 zo dňa 27. 4. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [356,60K]
  06.07.2017 Uznesenia č. 198-210 zo dňa 28. 6. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [347,70K]
  22.09.2017 Uznesenia č. 211-224 zo dňa 13. 9. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [348,36K]
  20.12.2017 Uznesenia č. 225-248 zo dňa 12. 12. 2017 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [414,31K]
  16.03.2018 Uznesenia č. 249-265 zo dňa 7. 3. 2018 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0,00B]
  08.06.2018 Uznesenia č. 266-279 zo dňa 30. 5. 2018 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [357,75K]
  17.08.2018 Uznesenia č. 280-293 zo dňa 8. 8. 2018 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [356,49K]
  14.11.2018 Uznesenie č. 294-314 zo dňa 16. 11. 2018 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [414,43K]
  18.12.2018 Uznesenie č. 1-12 zo dňa 10. 12. 2018 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [350,91K]
  18.12.2018 Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [457,99K]
  22.02.2019 Uznesenie č. 13-41 zo dňa 14. 2. 2019 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [518,52K]
  22.02.2019 Zápisnica z 2.zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [523,60K]
  10.05.2019 Uznesenie č. 42-55 zo dňa 02. 05. 2019 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [406,25K]
  10.05.2019 Zápisnica z 3.zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [450,95K]
  26.06.2019 Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [411,16K]
  26.06.2019 Uznesenie č. 56-72 zo dňa 26. 06. 2019 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [384,05K]
  27.09.2019 Uznesenie č. 73-85 zo dňa 18. 09. 2019 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [699,73K]
  27.09.2019 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [732,58K]
  19.12.2019 Zápisnica z 6. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [684,58K]
  19.12.2019 Uznesenia č. 86-106 zo dňa 11. 12. 2019 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [657,38K]
  12.03.2020 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [587,02K]
  12.03.2020 Uznesenia č. 107-118 zo dňa 4. 3. 2020 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [552,64K]
  05.06.2020 Uznesenia č. 119-129 zo dňa 27. 5. 2020 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0,00B]
  05.06.2020 Zápisnica z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 5. 2020 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [565,02K]
  19.08.2020 Uznesenia č. 130-136 zo dňa 12. 08. 2020 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [421,48K]
  19.08.2020 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ, Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [458,32K]
  19.11.2020 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [481,95K]
  19.11.2020 Uznesenia č. 137-146 zo dňa 11. 11. 2020 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [446,61K]
  22.12.2020 Uznesenia č. 147-161 zo dňa 16. 12. 2020 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [513,07K]
  22.12.2020 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 16. ... Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [613,27K]
  17.03.2021 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ, konaného dňa 10. 3. 2021 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [587,81K]
  17.03.2021 Uznesenia č. 162-172 zo dňa 10. 3. 2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [530,71K]
  18.06.2021 Uznesenia č. 173-186 zo dňa 9. 6. 2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [576,64K]
  18.06.2021 Zápisnica z 13. zasadnutia OZ, konaného dňa 09. 06. 2021 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [607,55K]
  16.09.2021 Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ. konaného dňa 8. 9. 2021 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [680,68K]
  16.09.2021 Uznesenia č. 187 -199 zo dňa 08. 09. 2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [497,35K]
  25.11.2021 Uznesenia č. 200-211 zo dňa 16. 11. 2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [549,46K]
  25.11.2021 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ, konaného dňa 16. 11. 2021 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [659,05K]
  25.11.2021 Zápisnice
  20.12.2021 Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ, konaného dňa 14. 12. 2021 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [537,78K]
  20.12.2021 Uznesenia č. 212-218 zo dńa 14. 12. 2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [427,62K]
  18.03.2022 Zápísnica zo 17. zasadnutia OZ, konaného dňa 09. 03. 2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [623,42K]
  18.03.2022 Uznesenia č. 219-224 zo dňa 09. 03. 2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [412,80K]
  10.06.2022 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ, konaného dňa 1. 6. 2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [566,55K]
  01.06.2022 Uznesenia č. 225-234 zo dňa 01. 06. 2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [524,17K]
  28.07.2022 Zápisnica z 19 zasadnutia OZ, konaného dňa 19. 7. 2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [626,50K]
  28.07.2022 Uznesenia č. 239-249 zo dňa 19. 07. 2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [585,03K]
  03.10.2022 Zápisnica z 20. zasadnutia OZ, konaného dňa 22. 09. 2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [574,14K]
  03.10.2022 Uznesenia č. 250-259 zo dňa 22. 09. 2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [529,70K]
  05.12.2022 Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 28. 11. 2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [474,90K]
  05.12.2022 Uznesenia č. 1-12 zo dňa 28. 11. 2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [460,84K]
  21.12.2022 Zápisnica z 2. zasadnutia OZ, konaného dňa 14. 12. 2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [657,87K]
  21.12.2022 Uznesenia č. 13-31 zo dňa 14. 12. 2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [622,14K]
  10.01.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 4. 1. 2023 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [475,79K]
  10.01.2023 Uznesenie č. 32/2023 zo dňa 4. 1. 2023 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [434,43K]
  01.03.2023 Zápinica zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 02. 2023 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [464,87K]
  01.03.2023 Uznesenia č. 33-41 zo dňa 23. 02. 2023 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [440,10K]
  05.05.2023 Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 04. 2023 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [578,72K]
  05.05.2023 Uznesenia č. 42-52 zo dňa 27. 04. 2023 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [524,54K]
  04.07.2023 Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, konaného 28. 06. 2023 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [579,94K]
  04.07.2023 Uznesenia č. 53-65 zo dňa 238. 06. 2023 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [547,75K]
  26.09.2023 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 19. 09. 2023 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [540,15K]
  26.09.2023 Uznesenia č. 66-73 zo dňa 19. 09. 2023 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [500,26K]
 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia