Výber z obecnej kroniky

REGULÁCIA POTOKA

1965 V roku 1965 sa začala stavba regulácie potoka. Znížila sa hladina potoka v obci a v studniach sa to prejavilo nedostatkom pitnej vody. Mnohí občania začali prehlbovať studne, aby zabezpečili vodu pre domácnosti. … V prvých mesiacoch roku 1965 sa v obci robila previerka hygienicky nezávadnej pitnej vody a bolo zistené, že všetky studne sú závadné. Príčinou závadnej vody je veľká roztrúsenosť hnojov a močoviek v obci.

1966 Pokračuje sa v regulácii miestneho potoka. Zároveň s tým, ako stavba postupuje od dolného konca dediny, klesá aj voda v studniach občanov. To postihlo aj školu a škola nemá vlastný zdroj vody. Donášame vodu od susedov, častokrát aj z druhej strany potoka.

1967 Regulácia potoka úspešne pokračuje za dobrého vedenia majstra Jána Petňucha, nášho občana.

1968 Regulácia bola v podstate dokončená a v celej dĺžke urobené železné zábradlie.  

Vyšná časť obce so zregulovaným potokom. Foto: archív M. Pčolka

 

ELEKTRIFIKÁCIA

Od augusta 1955 bol do obce dodávaný elektrifikačný materiál. Vedúcim skupiny bol Pavol Henžel z Banskej Bystrice. Pri elektrifikácii obce pomáhali aj občania vo forme brigád. Skupina montérov pracovala v Kamenici od 1. augusta 1955 do 10. januára 1956, kedy odišli do B. Bystrice. Inštalačné práce po domoch neboli začaté ani do konca roku 1955, hoci boli mnohokrát sľúbené. Dňa 27. októbra 1956 sa rozsvietili v našej obci elektrické žiarovky. Slávnosť začala popoludní o 16.00 hodine pri transformátore, kde boli zaspievané hymny, tajomník MNV s. Pribula v úvodnom referáte poďakoval nášmu socialistickému zriadeniu za takúto významnú vec, ako je elektrifikácia obce. Poslanec ONV a zástupca OV KSS s. Chlapeček prehovoril k prítomným občanom a vyzdvihol skutočnosť, že kým do r. 1945 bol len Sabinov elektrifikovaný a to len čiastočne, dnes - 12 rokov po oslobodení máme v okrese 32 obcí úplne eletrifikovaných.

 

STAVBA KULTÚRNEHO DOMU S OBECNÝM ÚRADOM 1957 - 1973

1957  Občania sa rozhodli, že si svojpomocne postavia kultúrny dom. V ňom chcú mať miestnosti pre MNV, sálu pre divadlo a kino, knižnicu a všetko príslušenstvo. K tomuto cieľu bolo urobených niekoľko schôdzi, na ktorých sa podrobne prediskutovalo čo a ako budeme robiť. Bol vyhliadnutý pozemok na „Záhradách“ ako stavebná parcela na kultúrny dom. Okresný národný výbor v Sabinove pojal túto stavbu do „Z“ akcii, to znamená, že 1/2 hodnoty dodá štát a ½ občania.

1958  V roku 1958 sa začalo s výstavbou kultúrneho domu v našej obci. Obavy z predvídaných ťažkostí boli prekonané. Cestou členov MNV boli získaní ľudia do práce ako brigádnici. Občania majú o prácu záujem. Denne na stavbe pracuje 10 - 12 ľudí. Za vedúceho stavby bol zvolený Július Bimbo z Lipan. Ako vedúci sa o stavbu veľmi málo staral. Oddiaľoval dodanie cementu na stavbu, nuž pracovali občania na tom, čo mohli. Základy na celú stavbu boli hotové a ťažko bolo pristúpiť k betónovaniu. Až neskoro v jeseni sa začalo betónovať. Nestihlo sa všetko vybetónovať a na jar sa steny základov zosunuli. Boli sme nútení vykopať základy znovu. Pre túto zlú organizáciu práce bol J. Bimbo pozbavený funkcie vedúceho stavby. V stavbe pokračoval MNV.

1959 Vo výstavbe kultúrneho domu sa pokračuje. Bolo preinvestovaných 53 000 Kčs. Pracovalo sa iba na betónovaní základov.

1960 Na výstavbe kultúrneho domu v našej obci sa preinvestovalo 50 204, 52 Kčs, čím sa dosiahlo vybudovanie základov do potrebnej výšky, tieto však nie sú dokončené v zadnej časti stavby. Boli zakúpené okná podľa plánovaných rozmerov a v potrebnom počte.

1961 Bolo preinvestovaných 60 459, 20 Kčs, čím a dosiahlo vybudovanie základov. Stavba kultúrneho domu sa v našej obci už dlhšie roky preťahuje. V jej úspešnom pokračovaní mala by nastať podstatná náprava. Každý občan by mal považovať za svoju povinnosť viac pomáhať pri výstavbe. V obci nemáme možnosť zabezpečiť vhodnú miestnosť na verejné - celoobecné schôdze. Doteraz užívaná miestnosť školy je malá, nestačí pojať ani časť občanov z celkového počtu 1509.

1962 V roku 1962 sa v stavbe kultúrneho domu nepokračovalo, o čom rada ONV v Prešove prijala uznesenie, že sa zastavuje výstavba kultúrneho domu v našej obci. Údajne Jednota má postaviť na základoch kultúrneho domu svoje predajne.

1970 V tomto roku sa započalo so stavbou Miestneho národného výboru, pošty a požiarnej zbrojnice. Stavebná organizácia prestavala na tejto stavbe v r. 1970 - 228 919 Kčs.

1971 Pokračuje sa v stavbe združenej investície MNV, pošty a požiarnej zbrojnice.

1972 V tomto roku boli postavené múry prízemia a poschodia, pripravuje sa zastrešenie a ďalšie dokončovacie práce tak, aby v roku 1973 bola stavba odovzdaná do užívania.

1973 Stavba bola v tomto roku dokončená. Dňa 27.12.1973 bola stavba otvorená a daná do užívania. Na tomto má mimoriadne veľký podiel MNV a jeho čelní funkcionári pod vedením predsedu Milanom Gladišom, ktorí s radou, poslancami a občanmi vynakladali všetko úsilie, aby stavba bola dokončená. Pri slávnostnom otvorení vystúpil 20-členný mládežnícky spevácky zbor pod vedením Andreja Petrufa a zaspieval zborové piesne a zahral scénky. Po občerstvení bola večer veselica.

VÝBER Z DOBOVEJ TLAČE
Noviny Naša zastava:
Kervave vešele 2. október 1913
Dzecinska zabava 8. jún 1913
Šmerc za vlast 18. august 1918
Nova škola 8. december 1912

 
Mgr. Michaela Haviarová, PhD.