Výber z obecnej kroniky

REGULÁCIA POTOKA

1965 V roku 1965 sa začala stavba regulácie potoka. Znížila sa hladina potoka v obci a v studniach sa to prejavilo nedostatkom pitnej vody. Mnohí občania začali prehlbovať studne, aby zabezpečili vodu pre domácnosti. … V prvých mesiacoch roku 1965 sa v obci robila previerka hygienicky nezávadnej pitnej vody a bolo zistené, že všetky studne sú závadné. Príčinou závadnej vody je veľká roztrúsenosť hnojov a močoviek v obci.

1966 Pokračuje sa v regulácii miestneho potoka. Zároveň s tým, ako stavba postupuje od dolného konca dediny, klesá aj voda v studniach občanov. To postihlo aj školu a škola nemá vlastný zdroj vody. Donášame vodu od susedov, častokrát aj z druhej strany potoka.

1967 Regulácia potoka úspešne pokračuje za dobrého vedenia majstra Jána Petňucha, nášho občana.

1968 Regulácia bola v podstate dokončená a v celej dĺžke urobené železné zábradlie.  

Vyšná časť obce so zregulovaným potokom. Foto: archív M. Pčolka

 

ELEKTRIFIKÁCIA

Od augusta 1955 bol do obce dodávaný elektrifikačný materiál. Vedúcim skupiny bol Pavol Henžel z Banskej Bystrice. Pri elektrifikácii obce pomáhali aj občania vo forme brigád. Skupina montérov pracovala v Kamenici od 1. augusta 1955 do 10. januára 1956, kedy odišli do B. Bystrice. Inštalačné práce po domoch neboli začaté ani do konca roku 1955, hoci boli mnohokrát sľúbené. Dňa 27. októbra 1956 sa rozsvietili v našej obci elektrické žiarovky. Slávnosť začala popoludní o 16.00 hodine pri transformátore, kde boli zaspievané hymny, tajomník MNV s. Pribula v úvodnom referáte poďakoval nášmu socialistickému zriadeniu za takúto významnú vec, ako je elektrifikácia obce. Poslanec ONV a zástupca OV KSS s. Chlapeček prehovoril k prítomným občanom a vyzdvihol skutočnosť, že kým do r. 1945 bol len Sabinov elektrifikovaný a to len čiastočne, dnes - 12 rokov po oslobodení máme v okrese 32 obcí úplne eletrifikovaných.

 

STAVBA KULTÚRNEHO DOMU S OBECNÝM ÚRADOM 1957 - 1973

1957  Občania sa rozhodli, že si svojpomocne postavia kultúrny dom. V ňom chcú mať miestnosti pre MNV, sálu pre divadlo a kino, knižnicu a všetko príslušenstvo. K tomuto cieľu bolo urobených niekoľko schôdzi, na ktorých sa podrobne prediskutovalo čo a ako budeme robiť. Bol vyhliadnutý pozemok na „Záhradách“ ako stavebná parcela na kultúrny dom. Okresný národný výbor v Sabinove pojal túto stavbu do „Z“ akcii, to znamená, že 1/2 hodnoty dodá štát a ½ občania.

1958  V roku 1958 sa začalo s výstavbou kultúrneho domu v našej obci. Obavy z predvídaných ťažkostí boli prekonané. Cestou členov MNV boli získaní ľudia do práce ako brigádnici. Občania majú o prácu záujem. Denne na stavbe pracuje 10 - 12 ľudí. Za vedúceho stavby bol zvolený Július Bimbo z Lipan. Ako vedúci sa o stavbu veľmi málo staral. Oddiaľoval dodanie cementu na stavbu, nuž pracovali občania na tom, čo mohli. Základy na celú stavbu boli hotové a ťažko bolo pristúpiť k betónovaniu. Až neskoro v jeseni sa začalo betónovať. Nestihlo sa všetko vybetónovať a na jar sa steny základov zosunuli. Boli sme nútení vykopať základy znovu. Pre túto zlú organizáciu práce bol J. Bimbo pozbavený funkcie vedúceho stavby. V stavbe pokračoval MNV.

1959 Vo výstavbe kultúrneho domu sa pokračuje. Bolo preinvestovaných 53 000 Kčs. Pracovalo sa iba na betónovaní základov.

1960 Na výstavbe kultúrneho domu v našej obci sa preinvestovalo 50 204, 52 Kčs, čím sa dosiahlo vybudovanie základov do potrebnej výšky, tieto však nie sú dokončené v zadnej časti stavby. Boli zakúpené okná podľa plánovaných rozmerov a v potrebnom počte.

1961 Bolo preinvestovaných 60 459, 20 Kčs, čím a dosiahlo vybudovanie základov. Stavba kultúrneho domu sa v našej obci už dlhšie roky preťahuje. V jej úspešnom pokračovaní mala by nastať podstatná náprava. Každý občan by mal považovať za svoju povinnosť viac pomáhať pri výstavbe. V obci nemáme možnosť zabezpečiť vhodnú miestnosť na verejné - celoobecné schôdze. Doteraz užívaná miestnosť školy je malá, nestačí pojať ani časť občanov z celkového počtu 1509.

1962 V roku 1962 sa v stavbe kultúrneho domu nepokračovalo, o čom rada ONV v Prešove prijala uznesenie, že sa zastavuje výstavba kultúrneho domu v našej obci. Údajne Jednota má postaviť na základoch kultúrneho domu svoje predajne.

1970 V tomto roku sa započalo so stavbou Miestneho národného výboru, pošty a požiarnej zbrojnice. Stavebná organizácia prestavala na tejto stavbe v r. 1970 - 228 919 Kčs.

1971 Pokračuje sa v stavbe združenej investície MNV, pošty a požiarnej zbrojnice.

1972 V tomto roku boli postavené múry prízemia a poschodia, pripravuje sa zastrešenie a ďalšie dokončovacie práce tak, aby v roku 1973 bola stavba odovzdaná do užívania.

1973 Stavba bola v tomto roku dokončená. Dňa 27.12.1973 bola stavba otvorená a daná do užívania. Na tomto má mimoriadne veľký podiel MNV a jeho čelní funkcionári pod vedením predsedu Milanom Gladišom, ktorí s radou, poslancami a občanmi vynakladali všetko úsilie, aby stavba bola dokončená. Pri slávnostnom otvorení vystúpil 20-členný mládežnícky spevácky zbor pod vedením Andreja Petrufa a zaspieval zborové piesne a zahral scénky. Po občerstvení bola večer veselica.

VÝBER Z DOBOVEJ TLAČE
Noviny Naša zastava:
Kervave vešele 2. október 1913
Dzecinska zabava 8. jún 1913
Šmerc za vlast 18. august 1918
Nova škola 8. december 1912

 
Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 
 

 

 

 

 

Koncert vianočných piesní a klasickej hudby

Dňa 29.12.2019 na sviatok Svätej rodiny sa v Kostole Všetkých svätých v Kamenici uskutočnil koncert vianočných piesní a klasickej hudby. Vystúpenie zahŕňalo spev a hru na hudobných nástrojoch. Okrem speváckej skupiny Kameničanka v doprovode pána starostu vystupovali prevažne domáci terajší alebo bývalí žiaci Základnej umeleckej školy v Lipanoch a bývalí aj terajší študenti konzervatórií či VŠMU. Ako hostia vystúpili členovia speváckeho zboru ZUŠ v Lipanoch a aj iné hosťujúce speváčky. Zazneli krásne klasické vianočné piesne spievané v šarištine, rusínčine, slovenčine a aj po latinsky, anglicky a aj inštrumentálne diela na klavíri či husliach. Značnému počtu prítomných divákov sa vystúpenie veľmi páčilo. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim za príjemné skrášlenie vianočnej atmosféry.  Nakoniec sme si všetci, aj diváci, zaspievali Tichú noc. 

 

 

Benefičný koncert

Dňa 28.12.2019 sa v sále kultúrneho domu za účinkovania skupiny Galaxis, Melody a Blaškovci uskutočnil benefičný koncert s cieľom pomôcť rodine zrakovo handikapovaného Martinka Ščecinu. Kameničania si otvorili svoje veľké srdcia a veríme, že vyzbieraná suma spolu s výťažkom z bufetu v celkovej hodnote 3100 Eur uľahčila strádanie rodičov malého Martinka. Kameničania, dobre ste urobili :)  Poďakovanie za vynikajúci nápad patrí pánovi PaedDr. Martinovi Halčišákovi, PhD. a všetkým účastníkom zmysluplného podujatia.

 

Kamenický talent 2019

25.augusta 2019 sa v našej obci, na námestí pred Kostolom Všetkých svätých, konalo vystúpenie kamenických talentov a zároveň prehliadka výrobkov našich zručných  rodákov. Hlavnou myšlienkou podujatia v rokoch minulých, ako aj teraz, je v prvom rade snaha o spájanie a možnosť  stretnutia ľudí v našej obci, príležitosť potešiť sa zo schopností vystupujúcich a vystavujúcich, čas sa trochu zastaviť. Podujatie bolo organizované OZ Naša Kamenica. Za možnosť zorganizovať Kamenický talent 2019 patrí veľká vďaka poslancom Obecného zastupiteľstva v Kamenici, ktorí na akciu schválili dotáciu z rozpočtu obce. Ďakujeme aj pánovi starostovi za ústretovosť pri  jeho príprave a pracovníkom obce za technickú pomoc pri organizácii.  

MUDr. Ján Ščecina, štatutár Občianskeho združenia Naša Kamenica

Lamačské chvály

 

 

Kamenické hradné slávnosti 2019

Občianske združenie Kamenná veža s finančnou a technickou podporou obce zorganizovalo dňa 18. a 19.augusta 2019 ďalší ročník známeho regionálneho podujatia, ktoré už viac rokov výrazne prispieva k pozitívnemu obrazu našej obce.   Krásne letné počasie účastníkom prialo, bohatý program, vystúpenie nášho rodáka Jožka Andraščíka a Kameničanky v doprovode pána starostu, spevy súboru Miľpošan, Jožko Jožka a najmä vystúpenie skupiny Hrdza patrili k vrcholom kultúrnych zážitkov leta 2019. 

Nové pekné úpravy hradu s miniatúrou veže sú rovnako ocenenia hodným kultúrnym vkladom Občianskeho združenia Kamenná veža

 

Púť k blahoslavenej Anke Kolesárovej

V sobotu 10.augusta2019 Ružencové bratstvo v KameniciaOZ Naša Kamenicazorganizovali púť k blahoslavenej Anke Kolesárovej.

Duchovný program pre nás prichystal náš rodák,duchovný otec Mgr.Slavomír Bakoň, ktorý vo farnosti Pavlovce nad Uhom pôsobí už 14 rokov. Navštívili sme domček Anky Kolesárovej, ale skôr,ako sme doňho vstúpili, vzadu na nádvorí nám o jej živote porozprával d.o. Mgr.Tomáš Tupta. Tieto informácie nebolo ľahké získať, lebo o jej živote vedel iba ten, kto ju pokrstil, od ktorého prijala 1.sv.prijímanie, birmovku d.o Anton Lukáč, ktorý pochádzal z Jarovníc. O to, aby sa na Anku nezabudlo, sa pričinil páter Michal Potocký, ktorý slúžil v tejto farnosti.

V pastoračnom centre nám o živote Anky porozprával d.o. Pavol Hudák. A nielen o tom, ale aj o láske medzi mužom a ženou či chlapcom a dievčaťom. Čo zaujalo, bol Ankin prsteň s tromi kvietkami-zrniečkami ruženca, ktoré sa našli zachované v jej hrobe. Tieto tri zrnká sú tri každodenné modlitby Zdravas Mária...1.za dar dobrých rozhodnutí, 2.za čistotu srdca, 3.za vernosť.

 

V pivnici domčeka je kaplnka, vzadu za domčekom je socha panny Márie a svätého Jozefa, ktorá symbolizuje Svätú rodinu.


Oblečenie oboch je prispôsobenédnešnej dobe. Pri pohľade na túto sochu,by sme si mali dať predsavzatie, aby sme do našich rodín vnášali pokoj, radosť a lásku. Náš život by mali "podopierať" dva stĺpy - Panna Mária bymala byť jedným zo stĺpov nášho života cez modlitbu svätéhoruženca a druhým stĺpomje Eucharistia - svätáomša. Naše ďalšie kroky smerovali ku kostolíku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol vzdialený asi 300m, kdepre nás slávil svätúomšu d.o Mgr.Slavomír Bakoň. Pred oltárom je umiestnený relikviár AnkyKolesárovej v podobe srdca, ktorý symbolizuje obetu a lásku.Kázeň a aj prosby boli za naše rodiny, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi skúšané a treba za modliť za ich "uzdravenie" a za lásku, ktorá akoby sa spomedzi ľudívytratila. Nasvätejomši zaznela aj možno pre niektorých prekvapujúca veta:" Najvzácnejšie pre človeka nie je zdravie, ale pokoj v duši".

Púť sme ukončili pri hrobe Anky Kolesárovej, ktorý tiež pútal svojou jednoduchosťou a nápis nanahrobnom kameni: “Radšej smrť, ako hriech” vyjadroval Ankin život, ktorý bol každodenná svätosť a radšej volila smrť akoby mala stratiť nádheru,ktorú nosila v srdci.Na rozlúčku nám novokňaz z tejto farnosti udelil v autobuse novokňazské požehnanie a poprial šťastnúcestu.Všetci,ktorých sme na tejto pútistretli,od duchovných otcov, cez rehoľné sestričky či ľudí pôsobiacich v pastoračnom centre, nás prijali vrelo, priateľsky s láskou a tešili sa, že rodáci prišli naštíviť svojho kňaza, na ktoréhomôžeme byť právom hrdí. Je duchovným otcom, ktorého by chcel mať vo svojej farnosti každý veriaci - žije pre ľudí adennodenne savenuje všetkým, od detí, až po tých najstarších,nehľadiac na vyčerpanosť, únavu, nehovoriac o oddychu, na ten nemá čas. Duchovný otec Slavo nám pripravil bohatýprogram, ktorý nás duchovne obohatil, posilnil, dodal dávku pozitívnej energie a dal návod na lepšíživot. Súčasťou Ankinho života boli 4 piliere: 1.spoveď, 2. svätéprijímanie a svätáomša, 3. modlitba, 4. láska žitá v praxi. A tieto pilere by mali sprevádzať aj náš život, aby sme dosiahli večnosť.

Jana Pavlinská

 

Kamenické hudobné leto 2019

V priebehu leta 2019, v každú druhú nedeľu večer, mali občania Kamenice možnosť zúčastniť sa na Kamenickom hudobnom lete, ktoré zahŕňalo vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Vystúpila Ľudová hudba Františka Zamišku, kamenická  skupina Blaškovci, sláčikové kvarteto na čele s našou rodáčkou Benediktou Sabatulovou a v závere leta to bola skupina Galaxis.  

Ľudová hudba Františka Zamišku

Léthe kvartet

Špecifikom Kamenického hudobného leta 2019 bolo nezištné pohostenie a občerstvenie pre divákov.

 

Deň rodiny 2019

Komisie pre kultúru a šport v spolupráci s Občianskym združením Naša Kamenica pripravili 30.júna 2019 kultúrno-športové podujatie Deň rodiny. V úvode sa prítomným prihovoril predseda kultúrnej komisie MUDr. Ján Ščecina a po ňom nasledovala zaujímavá ukážka výcviku psov. Pripravené súťaže pre deti a rodičov striedali vystúpenia kamenických hudobných zoskupení. Folklórna skupina Kameničanka zaspievala pekné ľudové piesne a doprevádzal ich sám pán starosta na akordeóne. Zaspievali sme si aj pri pesničkách, ktoré nám zahrali a zaspievali Blaškovci a nedali sa zahanbiť ani najmladší účastníci tejto akcie, trio Cešeň. Spestrením bol aj zásah mestských hasičov z Lipian, ktorí predviedli hasenie požiaru a vyťahovanie osôb z horiacej budovy. Pre deti bolo pripravené maľovanie na tvár, mohli si nakresliť aj vlastný balón či vyšantiť sa na nafukovacom hrade alebo povoziť na koníkovi. Účastníci tejto peknej spoločenskej akcie si mohli pochutiť na rôznych kysnutých koláčoch a zapojiť sa do súťaže o najlepší kamenicki kiśeňak. Víťazkou sa stala Veronika Vašáková. Ľudia si mohli pochutiť na dobrom guľáši či pečenej klobáske a pre deti bola pripravená aj cukrová vata či popcorn. Celú akciu ozvučoval a moderoval DJ Petrix. Na záver sa prihovoril pán starosta Ing.Michal Guľaš s prianím, aby sa táto akcia stala v našej obci každoročnou tradíciou a ktorá nás bude všetkých spájať do jednej veľkej rodiny.

Jana Pavlinská