Ochrana chránených území

Chotár Kamenice je mimoriadne bohatý na prírodné zaujímavosti, čím sa môže pochváliť máloktorá obec. V rámci okresu Sabinov má najväčší počet chránených prírodných území, porovnateľný je len Olejníkov. Máme tu viacero chránených území – Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol, chránené vtáčie územie, prírodná pamiatka Bradlové pásmo – Bradlové tvrdoše, Územie európskeho významu NATURA 2000. Na hradnom kopci žije aj ohrozený syseľ pasienkový, na ktorého si spomínajú aj najstarší obyvatelia obce. 

Zadné skaly - Kamenná baba, NATURA 2000, Bradlové pásmo, poloha na mape tu

 

Bradlové pásmo – tvrdoše je prírodnou pamiatkou, ktorá vznikla počas alpínskeho vrásnenia, kedy boli vplyvom silného tlaku vytlačené z podložia. Patrí tu hradný vrch, Sokolia skala, Predné skaly a Zadné skaly, ktoré miestni nazývajú aj Kamenná baba. Úzke pásmo sa tiahne od Myjavskej pahorkatiny cez Biele Karpaty, Pieniny, Čergov, smerom na Ukrajinu a Rumunsko. Skalné útvary sú tvorené prevažne z vápencov, ktoré sa usadzovali v morskom prostredí počas druhohôr (jura a staršia krieda). Hlavnú časť tvorí svetlý krinoidový vápenec, nad ním červený krinoidový vápenec a červený hľuznatý vápenec, vyššie je červenohnedý a zelený radiolaritový vápenec. Vo vápencoch sa vyskytujú rôzne skameneliny (napr. ľaliovky, amonity, belemnity), ktoré môžete vidieť aj v obecnom múzeu v rámci geologickej expozície. V okolí bradlového pásma sa nachádzajú sliene, íly mladšej kriedy, zlepence a pieskovce paleogénu.

 

mapa z 2. polovice 19. storočia s názvom "Na zadne skali"

 

Na hradnom vrchu boli pri poslednom odbornom mapovaní zdokumentové štyri chránené druhy rastlín, päť vzácnych a ohrozených druhov cievnatých rastlín a jeden raritný druh machu, ktorý rastie najmä v južnej a juhozápadnej Európe (napr. Veternica lesná). Rastú tu vzácne a ohrozené rastliny čeľade vstavačovité, teda orchidey (napr. Prilbovka biela, Vstavačovec májový, Kruštík močiarny).

Pohorie Čergov je zároveň aj chráneným vtáčím územím, pričom chránených je 24 vtáčích druhov a najvýznamnejšími sú sova dlhochvostá, ďateľ bielochrbtý, murárik červenohrdlý a murárik bielokrký, ale hniezdia tu aj ohrozené druhy. Do zoznamu NATURA 2000 je zaradené aj pohorie Čergov, aj Bradlové pásmo z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu. 

 

M. Haviarová

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Ochranu najcennejších častí území zastrešuje základný legislatívny dokument, účinný od 1. januára 2003 – zákon NR SR č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol

Chránené územie NPR Čergovský Minčol od roku 1986 zasahuje do severovýchodnej časti extravilánu s 5. stupňom ochrany a 100 m ochranným pásmom a s 3. stupňom ochrany okolo rezervácie. Vyhlásená je na ochranu typickej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

Zároveň je aj súčasťou európskej siete NATURA 2000. Cieľom územia európskeho významu ÚEV Čergovský Minčol je zabezpečiť, aby sa stav európsky významných druhov a biotopov v území nezhoršoval.

Prírodná pamiatka Bradlové pásmo

Od roku 1989 je ďalším chráneným územím PP Bradlové pásmo so 4. stupňom územnej ochrany a 60 m ochranným pásmom po obvode prírodnej pamiatky s 3. stupňom ochrany. Je súborným názvom pre jurské satelitné výbežky: Zadné skálie, Predné skálie, Balentova skálka, Hradný vrch.

Hradný vrch

Hradný vrch zrúcaniny hradu Kamenica patrí do krajinársky atraktívnej skupiny. Okolie je tvorené poľnohospodárskou pôdou, ktorá je pre svoju neplodnosť a plytkosť využívaná ako lúky a pasienky. Z pohľadu flóry je hradný areál porastený lúčnymi a prechodnými spoločenstvami s veľkou biodiverzitou patriacimi medzi horské lúky. Objekty ruín hradu sú zasahované náletovou vegetáciou drevinami rozrušujúcimi murivo.

Zoznam biotopov národného významu

 • Lesné biotopy
  •  – dubovo hrabové lesy karpatské
 • Trávinno-bylinné biotopy
  •  – mezofilné pasienky a spásané lúky

Zoznam biotopov európskeho významu

 • Lesné biotopy
  • bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy
  • javorovo-bukové horské lesy
  • vápnomilné bukové lesy
  • lipovo-javorové sutinové lesy (prioritný biotop)
 • Trávinno-bylinné biotopy
  • nížinné a podhorské kosné lúky
  • kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom podloží (prioritný biotop)

Zoznam ohrozených druhov živočíchov

 • Chrobáky
  • fúzač alpský (Rosalia alpina)
  • roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Obojživelníky
  • kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Cicavce-netopiere
  • netopier obyčajný (Myotis myotis)
  • podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
 • Cicavce-šelmy
  • medveď hnedý (Ursus arctos)
  • rys ostrovid (Lynx lynx)
  • vlk dravý (Canis Lupus)
  • vydra riečna (Lutra lutra)

zdroj: www.sopsr.sk, Mgr. Monika Drábová