Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie, podávať žiadosti, návrhy a podnety a spôsob podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce.

Pondelok 700-1500
Utorok 700-1500
Streda 700-1600
Štvrtok nestránkový
Piatok 700–1400
Prestávka: 12:00 - 12:30
 1. Osobne

  Na podateľni Obecného úradu
  Adresa:

  Obecný úrad Kamenica
  Kamenica 401
  082 71 Kamenica
 2. Telefonicky, faxom

  na čísle 051/45 73 121, 051/45 73 131

 3. Písomne

  poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu
  Adresa:

  Obecný úrad Kamenica
  Kamenica 401
  082 71 Kamenica

  Zodpovedná:

 4. Elektronickou poštou

  kamenica@kamenica.sk

 5. Ústne

  u ktoréhokoľvek pracovníka OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári

Obec Kamenica postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.