Zoznam poslancov:                                            Obvod (čísla domov vrátane nových                                                                                                    domov v tomto obvode)

Jozef Beliš                                                                1-36, 542-562

Bc. Otto Maček                                                               38-106, 114 

e-mail: macekotto@gmail.com

Ing. Matúš Hovanec                                                 108-186

Anastázia Porembová                                              187-255

Martin Andraščík, st.                                                256-315

Ing. Peter Angelovič                                                 317-385

Martin Andraščík, ml.                                               388-456

MUDr. Ján Ščecina                                                   457-538

e-mail: scecinaposlanec@gmail.com

Ladislav Urda                                                            564-580, 586, 587 a 680

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

* starostu,
* zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
* štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
* ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.