Zoznam poslancov:                                            Obvod (čísla domov vrátane nových  domov v tomto obvode)

Bc. Otto Maček                                                     457-540
macekotto@gmail.com 
0917 766 415

Mgr. Vladimír Prevužňák                                      38-106, 114 

Ing. Peter Angelovič                                             317-385 

Ladislav Urda                                                       1-36, 542-562

Pavol Urda                                                            256-316

Peter Andraščík                                                    564-580, 586, 587, 680, 701

Martin Pčolka                                                        187-255

Pavol Dinis                                                            388-456

Alojz Urda                                                             108-186

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

* starostu,
* zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
* štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
* ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.