• OcÚ Kamenica

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  16.12.2013 VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [319,47KB]
  07.01.2015 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [371,60KB]
  16.12.2013 VZN č. 2/2014 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencíí na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [270,60KB]
  07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228,93KB]
  07.01.2015 VZN č. 2 2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [228,93KB]
  16.07.2015 VZN č. 3 2014 obce Kamenica o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby VZN stiahnuť Nahlad náhľad [331,17KB]
  16.07.2015 VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [423,13KB]
  12.05.2012 VZN č. 32012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [524,17KB]
  01.03.2013 VZN č. 2/2013 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Kamenici VZN stiahnuť Nahlad náhľad [39,27KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230,20KB]
  01.12.2015 VZN o dani z nehnuteľnosti 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [230,20KB]
  16.12.2015 VZN obce Kamenica č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [226,41KB]
  15.12.2016 VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409,48KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 7/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272,79KB]
  16.12.2015 VZN č. 7/2015 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [272,79KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450,61KB]
  16.12.2015 VZN o odpadoch 6 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [450,61KB]
  16.12.2015 VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [448,67KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214,43KB]
  16.12.2015 VZN obce Kamenica č. 9/2015, ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane VZN stiahnuť Nahlad náhľad [214,43KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 8/2015 o výške príspevku na žiaka za pobyt v ŠKD pri ZŠ s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313,39KB]
  16.12.2015 VZN č. 8/2015 o výške príspevku žiaka za pobyt v Školskom klube detí prí Základnej škole s materskou školou Kamenica 645 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [313,39KB]
  25.03.2013 VZN č. 4/2013 Požiarny poriadok VZN stiahnuť Nahlad náhľad [205,27KB]
  25.03.2013 VZN č. 5/2013 o udržiavaní čistoty a o správe a údžbe verejnej zelene a poriadku na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [146,81KB]
  27.11.2015 Návrh VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379,74KB]
  16.12.2015 VZN č. 5/2015 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379,74KB]
  15.12.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [374,76KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok 2018 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [410,21KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komptencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [375,53KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [289,81KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb VZN stiahnuť Nahlad náhľad [233,53KB]
  14.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [449,75KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 výške príspevku na čiastočnú úhradu ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [291,02KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda VZN stiahnuť Nahlad náhľad [380,51KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409,78KB]
  07.11.2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [445,32KB]
  15.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [388,39KB]
  15.02.2019 Novela Všeobecne záväzné naridenie č. 2/2019 obce Kamenica o mieste a čase zápisu ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [193,90KB]
  20.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [74,38KB]
  20.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 4/2019 o určení výšky príspevku na ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [318,50KB]
  20.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o podmienkach predaja a poskytovania ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [357,20KB]
  12.12.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [532,59KB]
  12.12.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamencia č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [573,39KB]
  13.08.2020 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kamenica č. 4/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [475,45KB]
  17.12.2020 VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunál. odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [140,37KB]
  17.12.2020 VZN obce Kamenica č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [572,82KB]
  17.12.2020 VZN č. 4/2020 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [510,01KB]
  17.12.2020 VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [931,36KB]
  09.09.2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameinca č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [460,35KB]
  15.12.2021 VZN obce Kamenica č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [574,80KB]
  15.12.2021 VZN č. 2/2021 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [510,12KB]
  20.07.2022 VZN obce Kamenica č. 1/2022 o určení výšky príspevku na ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [458,46KB]
  29.11.2022 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN stiahnuť Nahlad náhľad [519,53KB]
  29.11.2022 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalend. rok 2023 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [605,93KB]
  29.11.2022 Návrh VZN č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [409,34KB]
  29.11.2022 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad v základnej škole s materskou školou a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [449,75KB]
  29.11.2022 Návrh Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [210,12KB]
  15.12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [509,95KB]
  15.12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalend. rok 2023 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [573,85KB]
  15.12.2022 VZN č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [377,60KB]
  15.12.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad v základnej škole s materskou školou a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobonosti obce Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [418,05KB]
  15.12.2022 Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s MŠ Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [205,46KB]
  15.12.2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [293,80KB]
  15.12.2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Kamenica VZN stiahnuť Nahlad náhľad [122,66KB]
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia