Oznam o činnosti Obecného úradu Kamenica

Oznam o činnosti OcÚ od 1. 1. 2021

 

 

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR v zmysle

U Z N E S E N I A   V L Á D Y   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y

č .   8 0 8 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020, ktorý neupravuje cestu na úrad medzi výnimky zo zákazu vychádzania,

je

Obecný úrad v Kamenici

od 1. 1. 2021 do 22. 1. 2021

z a t v o r e n ý.

 

 

 

Písomné podanie nie je možné prijímať, výnimku zo zákazu vychádzania má len cesta na poštu.

 

 

 

 

Odporúča sa telefonická, písomná a elektronická komunikácia.

vložené: 13.01.2021