Oznam pre majiteľov psov.

 

Obec Kamenica na  základe neustálych a opakujúcich sa sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých  majiteľov a držiteľov psov na území obce Kamenica, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce a znečisťujú verejné priestranstva.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, resp. spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch.

vložené : 21.02.2023