Zámer predaja majetku obce ako prebytočného majetku obce spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa

pozemok C KN parc. č. 762 pre žiadateľa Jakub Čuba

vložené : 10.07.2024

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 101,99KB ]